ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ ေရႀကီးမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခဇယား

ေအာက္ေဖၚျပပါဇယားတြင္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ ေရႀကီးမႈျဖစ္ပြားမည့္/ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေဒသမ်ား၏ တည္ေနရာအား လတၱီတြဒ္/ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ အညႊန္းႏွင့္ျပထားၿပီး အနီးဆံုး ၿမိဳ႕/ေဒသ အမည္မ်ားကို ယွဥ္တြဲေဖၚျပေပးထားပါသည္