၂၀၁၂-၀၄-၀၁ ရက္ အျမင့္ေပအလိုက္ ေလျပင္း တိုက္ခတ္မႈ အေျခအေန

ဧၿပီလ ၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၁၈၃၀ နာရီ အထိ အျမင့္ေပအလိုက္ ေလျပင္း တိုက္ခတ္မႈ အေျခအေန

   အျမင့္ေပ ၁၀၀၀ ႏွင့္ အထက္    အျမင့္ေပ ၄၇၀၀ ႏွင့္ အထက္    အျမင့္ေပ ၈၀၀၀ ႏွင့္ အထက္    အျမင့္ေပ ၁၁၀၀၀ ႏွင့္ အထက္    အျမင့္ေပ ၁၃၇၀၀ ႏွင့္ အထက္

MMW Blog Mobile Link . . . → Read More: ၂၀၁၂-၀၄-၀၁ ရက္ အျမင့္ေပအလိုက္ ေလျပင္း တိုက္ခတ္မႈ အေျခအေန