ေမလ-၂၅ ရက္၊ ၁၅၃ဝ နာရီအထိ ၂၄ နာရီအတြင္း မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေန

ေမလ ၂၅ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၁၅၃ဝ နာရီအထိ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕ ေဒသမ်ားတြင္ မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေနအား ေျမပံုေပၚတြင္ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အျခားမိုးမ်ားခဲ့သည့္ေဒသမ်ားအား အႀကီးခ်ဲ႕၍ ေဖၚျပထားပါသည္။

  တစ္ႏိုင္ငံလံုး မိုးရြာသြန္းခဲ့သည့္ အေျခအေန(အေပၚပံု)

====

ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း အထက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း(ေအာက္ပံု)    ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း(ေအာက္ပံု)    ရန္ကုန္တိုင္း-ခရမ္းသံုးခြ၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ (ေအာက္ပံု) . . . → Read More: ေမလ-၂၅ ရက္၊ ၁၅၃ဝ နာရီအထိ ၂၄ နာရီအတြင္း မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေန