အင္ဒို-ေတာမီး အေျခအေန-သိသိသာသာေကာင္းမြန္လာ

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ စုမာၾတားကၽြန္း၊ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေလာင္ကၽြမ္းလွ်က္ရွိသည့္ ေတာမီး(Peat Fire – သစ္ေဆြးေျမေတာမီး) သည္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ နံနက္တြင္ ရရွိသည့္ NASA – FIRMS Web Fire Mapper ပံု အရ သိသာစြာ နည္းပါးသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ (ပံု – ၁) Air Pollution: Real-time Air Quality Index တြင္ မေလးရွားႏွင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံတို႕တြင္ က်န္းမာေရးထိခိုက္ႏိုင္သည့္ မီးခိုးဖံုးလႊမ္းမႈ အေျခအေနရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ရသည့္ အေနအထားမဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ (ပံု – ၂)

 ပံု – ၁    ပံု – . . . → Read More: အင္ဒို-ေတာမီး အေျခအေန-သိသိသာသာေကာင္းမြန္လာ

အင္ဒိုနီးရွားေတာမီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္

ဇြန္လ ၂၅ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂းဝဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အေျခအေနႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ေလာင္ကၽြမ္းဆဲ ေတာမီး အေျခအေနမ်ားျဖစ္ပါသည္။ စကၤာပူႏိုင္ငံအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္မည့္ အေျခအေနေလ်ာ့ပါးသြားေသာ္လည္း မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ အႏၱရာ္ရွိသည့္ အေျခအေန ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

ေျမျပင္ေလစီးေၾကာင္းအေျခအေနအရ ယေန႕ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈၃ဝ နာရီအထိ GFS ေမာ္ဒယ္ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ ေတာင္ဘက္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္မွ ေလတိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ စကၤာပူႏွင့္ မေလးရွားေတာင္ပိုင္းသို႕ မီးခိုးလြင့္ေမ်ာမႈ ေလ်ာ့သြားႏိုင္ပါသည္( ဇြန္္ ၂၅ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈၃ဝ နာရီ ေျမျပင္ ေလစီးေၾကာင္း အေျခအေနျပပံု)တြင္ ၾကည့္ပါ။

လြန္ခဲ့သည္ ၄၈ နာရီအတြင္းက ေတာမီး ဆက္လက္ေလာင္ကၽြမ္းေနဆဲ/ေလာင္ကၽြမ္းၿပီး ေနရာမ်ား .. (Last . . . → Read More: အင္ဒိုနီးရွားေတာမီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္

အင္ဒိုနီးရွားေတာမီးေလာင္သည့္ အေျခအေနႏွင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အေျခအေန

ဇြန္လ ၂၄ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၁၇းဝဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အေျခအေနႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ေလာင္ကၽြမ္းဆဲ ေတာမီး အေျခအေနမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ေတာမီး ဆက္လက္ေလာင္ကၽြမ္းေနဆဲ ေနရာမ်ား .. (Last Observation 23JUN1530-Local time)   ကြာလာလမ္ပူ(မေလးရွား)ႏွင့္ စကၤာပူ တို႕ အေပၚမွ မီးခိုးအႏၱရာယ္ (Air Pollution အညႊန္းကိန္းျပ ေျမပံု) – ေအာက္ပံု   . . . → Read More: အင္ဒိုနီးရွားေတာမီးေလာင္သည့္ အေျခအေနႏွင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အေျခအေန