ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း PEIPAH – 05W အပူပိုင္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီး ဖိလစ္ပိုင္သို႕ ဝင္ေရာက္ႏိုင္

ဧၿပီလ ၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္သမုဒၵရာတြင္ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမည္ PEIPAH(05W)ဟု ေပးထားၿပီး ျဖစ္ကာ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားရင္း ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ PEIPAH သည္ ဧၿပီလ ၁ဝ ရက္ေန႕နံနက္ပိုင္း ဖိလစ္ပိုင္ကမ္းေျခအနီးသို႕ ေရာက္ရွိစဥ္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး မုန္တိုင္းငယ္အဆင့္ျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္ကမ္းေျခအား ဧၿပီလ ၁၂ ရက္မွ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စတင္၍ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ကမ္းေျခသို႕ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္သို႕ ျပန္လည္ေလ်ာ့က်ကာ ဧၿပီလ ၁၄ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း Sulu ပင္လယ္ေပၚ၌ အားေပ်ာ့ပ်က္ျပယ္သြားမည္ဟု ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မ်ားမွ ခန္႕မွန္းထားေသာ္လည္း ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ အားေကာင္းေသာ ေလစီးေၾကာင္းအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျပန္လည္၍ အားေကာင္းလာႏိုင္ေျခ . . . → Read More: ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း PEIPAH – 05W အပူပိုင္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီး ဖိလစ္ပိုင္သို႕ ဝင္ေရာက္ႏိုင္

ဖိလစ္ပိုင္သို႕ ဦးတည္လွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 05W(FIVE) မုန္တိုင္းျဖစ္လာေတာ့မည္

ပစိဖိတ္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 05W FIVE သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး ယေန႕ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲပိုင္းမွ စတင္၍ အပူပိုင္း မုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္ – ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္မွတစ္ဆင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းသို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း JTWC ႏွင့္ TSR တို႕မွ ခန္႕မွန္းပံုေဖၚခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။

ဧၿပီလ ၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၇၄ဝ သို႕ ေရြ႕လ်ား ေရာက္ရွိခ်ိန္၌ မုန္တိုင္း 05W(FIVE)သည္ အင္အား အေကာင္းဆံုး(ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း 60 knots)သို႕ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း . . . → Read More: ဖိလစ္ပိုင္သို႕ ဦးတည္လွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 05W(FIVE) မုန္တိုင္းျဖစ္လာေတာ့မည္

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည့္ TD-FIVE

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ပိုင္း ဂူအမ္ကၽြန္းေတာင္ဘက္ ၈၃ဝ မိုင္ခန္႕ တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 05W(FIVE) သည္ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိၿပီး ဧၿပီလ ၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီ မတိုင္မီ ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ အဆင့္-၁(CAT-1) တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ဖိလစ္ပိုုင္ပင္လယ္ေတာင္ပိုင္းသို႕ အဆိုပါေန႕ေနာက္ပိုင္းတြင္ စတင္ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းသို႕ ဆက္လက္ဦးတည္ ျဖတ္ေက်ာ္ေရြ႕လ်ားႏိုင္ဘြယ္ရွိေၾကာင္း JTWC,TSR, NRL အစရွိသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မိုးေလဝသခန္႕မွန္းေရးဌာနမ်ားမွ ထုတ္ျပန္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။

ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႕ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအား ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ဆက္လက္ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ဘြယ္ ရွိ/မရွိ ေစာင့္ၾကည့္ . . . → Read More: ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည့္ TD-FIVE

အိႏိၵယသမုဒၵရာ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ေဒသတြင္း အေျခအေန

အိႏိၵယသမုဒၵရာေျမာက္ပိုင္းတြင္ ထူးျခားသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေပၚမႈ မရွိေသာ္လည္း ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပင္လယ္ျပင္မ်ား(ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တို႕တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္(INVEST SYSTEM)မ်ား ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ပံုတြင္ ၂၄ နာရီအတြင္း မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေန(ဇူလိုင္ ၂ဝ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၃း၃ဝ နာရီအထိ) ႏွင့္ INVEST SYSTEM မ်ား ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနကို ေဖၚျပထားပါသည္။

၂၄ နာရီ မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေန Data မ်ားကို ပံုေဖၚရရွိခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေန နည္းပါးၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္ဝ ကၽြန္းေပၚေဒသ၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ မိုးမ်ားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ေန႔စဥ္မိုးေလ၀သသတင္း (၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ . . . → Read More: အိႏိၵယသမုဒၵရာ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ေဒသတြင္း အေျခအေန

ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ မုန္တိုင္း SOULIK-07W ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အပူပိုင္း မုန္တိုင္း SOULIK(07W) စတင္ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိၿပီး အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္းသည္ ဆက္လက္ အားေကာင္းလာၿပီး လာမည့္ ၇၂ နာရီအတြင္း(ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃ဝ နာရီတြင္ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္မုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိကာ အေနာက္အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ ေရြ႕လ်ားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႕ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရပါသည္။

မုန္တိုင္းသည္ ယခု လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဆက္လက္ ေရြ႕လ်ားပါက ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ(လူဇုန္ကၽြန္း) ေျမာက္ပိုင္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ရုက်ဳ(Rukyu Islands) ႏွင့္ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းတို႕အနီးသို႕ သို႕ ယခု သီတင္းပတ္အကုန္ခန္႕တြင္ ေရာက္လာဘြယ္ရွိေၾကာင္း . . . → Read More: ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ မုန္တိုင္း SOULIK-07W ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ

ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းမွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိမည္

ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 02W(TWO) သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းစြန္းအား ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ၄၈ နာရီအတြင္း(ေဖေဖၚဝါရီလ-၂၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲ မတိုင္မီ) ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိလာက ပိုမိုအင္အားေကာင္းလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး မုန္တိုင္းငယ္အျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း JTWC ႏွင့္ NRL data မ်ား၌ ေဖၚျပထားပါသည္။

02W TWO 19 Feb 2013 0000Z Location: 5.2 126.1 Winds: 25 knots Central Pressure: 1004 hPa

JTWC ခန္႕မွန္းခ်က္ TEXT LINK TROPICAL DEPRESSION (TD) 02W, LOCATED . . . → Read More: ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းမွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိမည္

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိလာဦးမည့္ အဆင့္-၄ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း BOPHA

ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၁၈၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data အရ – ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဂူအမ္ကၽြန္း၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၆၃ဝ ခန္႕၊ Palau ကၽြန္း ၏ အေရွ႕-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၃၉ဝ ခန္႕၊ အနီးဆံု ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ကမ္းေျခမွ မိုင္ ၁ဝဝဝ ခန္႕ ကြာေဝးသည့္ ေနရာတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ အားအလြန္ေကာင္းေသာတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း BOPHA(26W) သည္ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁၃ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္(အဂၤါေန႕) နံနက္ပိုင္းတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းသို႕ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏိုင္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

အဆင့္-၄ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း BOPHA သည္ လာမည့္ . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိလာဦးမည့္ အဆင့္-၄ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း BOPHA

စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း JELAWAT အိုကီနာဝါကၽြန္းသို႕ ဦးတည္

အားအလြန္ေကာင္းေသာ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း JELAWAT(ဖိလစ္ပိုင္အမည္ LAWIN) သည္ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ စတင္၍ ခ်ဳိးေကြ႕ၿပီး အိုကီနာဝါကၽြန္းမ်ားဆီသို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိေနပါသည္။

မုန္တိုင္း JELAWAT ၏ အဖ်ားပိုင္းသည့္ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းႏွင့္ အိုကီနာဝါကြန္း ေနာက္ေတာင္ဘက္ရွိ Miyako Jim ကၽြန္းမ်ားကို စတင္၍ တိုက္ခတ္လွ်က္ရွိေနၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ တိုင္ေပ၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂၃၀ ေက်ာ္၊ အိုကီနာဝါၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၃၄၀ ေက်ာ္ တြင္ ဗဟိုျပဳလွ်က္ အိုကီနာဝါကၽြန္းသို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားမည့္ လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီး JELAWAT သည္ အခ်င္း ၁၀၉၀ ကီလိုမီတာ(မိုင္ ၆၇၀ ခန္႕) ရွိသည့္ အလြန္ႀကီးမားသည့္ အရြယ္အစားရွိၿပီး ၄င္း၏ . . . → Read More: စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း JELAWAT အိုကီနာဝါကၽြန္းသို႕ ဦးတည္

CAT-5 စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီး ျဖစ္လာသည့္ JELAWAT

စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၆၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း JELAWAT(18W-ဖိလစ္ပိုင္ အမည္ျဖင့္ LAWIN) သည္ အဆင့္-၅ စူပါတိုင္မုန္တိုင္းႀကီး ျဖစ္လာၿပီးး၊ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၄၆၀ ခန္႕၊ အိုကီနာဝါကၽြန္း၏ ေတာင္ဘက္စူးစူး မိုင္ ၇၂၀ ခန္႕ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဗဟိုျပဳလွ်က္ရွိပါသည္။

အဆင့္-၅ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီး JELAWAT သည္ ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိေနၿပီး၊ မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၃၁၅ ကီလိုမီတာ(၁၇၀ ေနာ္တီကယ္မိုင္ႏွဳန္း) ရွိကာ၊ မုန္တိုင္းဒီလွဳိင္းအျမင့္ ၄၂ ေပရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ မုန္တိုင္း အရြယ္အစားမွာ အခ်င္း ၄၂၀ . . . → Read More: CAT-5 စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီး ျဖစ္လာသည့္ JELAWAT

အားေကာင္းေသာ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း ျဖစ္လာသည့္ JELAWAT

စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၃၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ မုန္တိုင္း JELAWAT(18W) ဖိလစ္ပိုင္အမည္ LAWIN သည္ ပိုမိုအင္အားေကာင္းလာၿပီး အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ေရာက္ရွိကာ မုန္တိုင္းမ်က္ေစ့ ထင္ရွားစြာျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း JELAWAT သည္ ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ လမ္းေၾကာင္းေရြ႕လ်ားေျပာင္းလဲမႈေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မုန္တိုင္းဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ခံရမည့္ အႏၱရာယ္မွ ကင္းလြတ္ၿပီဟု ခန္႕မွန္းႏိုင္ၿပီး ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းႏွင့္ မၾကာေသးမီက စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီး SANBA ဝင္ေရာက္တိုက္ခံျခင္းကို ခံခဲ့ရသည့္ အိုကီနာဝါကၽြန္းတို႕အတြက္ အႏၱရာယ္ရွိလာသည့္ အေျခအေနကို ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

18W JELAWAT 23 Sep 2012 0600Z Location: 12.1 128.7 Winds: 90 . . . → Read More: အားေကာင္းေသာ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း ျဖစ္လာသည့္ JELAWAT