အိႏိၵယသမုဒၵရာ ေျမာက္ပိုင္း ၂၀၀၀-၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့မႈ အေျခအေနမ်ား

၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း အိႏိၵယသမုဒၵရာေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းမွ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း အဆင့္အထိ မုန္တိ္ုင္းျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားအား http://weather.unisys.com/hurricane/ မွ အခ်က္အလက္မ်ား ရယူ မွတ္တမ္းျပဳစုထားပါသည္။

=======

2000 Hurricane/Tropical Data for Northern Indian Ocean Individual Storm Summary

Winds in knots, pressure in millibars, category is based on Saffir-Simpson scale.

# Name Date Wind Pres Cat 1 Tropical Storm 01B (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 16-18 OCT 35 – 2 Tropical . . . → Read More: အိႏိၵယသမုဒၵရာ ေျမာက္ပိုင္း ၂၀၀၀-၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့မႈ အေျခအေနမ်ား