ပင္လယ္ေရျပင္ညီ ဖိအား

Legend [slideshow id=12]

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တို႕၏ အေျခအေန

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္၊ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တို႕၏ ထူးျခားသည့္ ရာသီဥတုအေျခအေနကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရပါသည္ –

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ထိုင္း မိုးေလဝ chart အရ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္တစ္ခု ၾသရိသျပည္နယ္(ကုန္းတြင္း)၌ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ ၄င္းေလဖိအားနည္းဆဲလ္သည္ အားေကာင္းလာမည့္အေျခအေနမရွိပါ။ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေလဖိအားနည္း ဆဲလ္ (၃)ခု 94W, 95W ႏွင့္ 97W တို႕ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္းတို႕ အနက္ 94W Invest သည္ မနီလာၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၉ဝဝ ေက်ာ္ခန္႕ ေဝးသည့္ ပစိဖိတ္အေနာက္သမုဒၵရာတြင္ ၄င္း၊ 95W Invest သည္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္း၊ မနီလာၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၄၆ဝ ခန္႕တြင္၄င္း၊ 97W . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တို႕၏ အေျခအေန