ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အေျခအေနတို႕အား ခန္႕မွန္းျခင္း

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ INVEST-94W ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ ေလတိုက္ခတ္မႈ အေျခအေနမ်ားအတြက္ GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ အခ်က္အလက္ ပံုေဖၚခန္႕မွန္းခ်က္အား ေအာက္ပံုတြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၃း၃ဝ နာရီတြင္ INVEST-94W သည္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္း ေရာက္ရွိလာၿပီး၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း ျမင့္မားလွ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ LLCC(Low Level Cyclonic Circulation) တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာၿပီး – ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ INVEST-94W သည္ အေနာက္ဘက္သို႕ေရြ႕လ်ားေၾကာင္း ေတြ႕ရပါမည္။

ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီတြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ LLCC သည္ က်ယ္ျပန္႕သြားၿပီး အေနာက္ေတာင္ဘက္ အိႏိၵယ . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အေျခအေနတို႕အား ခန္႕မွန္းျခင္း