၁၈၃၉ အင္းဝငလ်င္ၾကီး အပိုင္း-၂

ဦးတင့္လြင္ေဆြ၏ ဘေလာ့ post မွ ကူးယူ၍ ေဖၚျပပါသည္။ ေအာက္ပါလင့္မွ မူရင္း post သို႕ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါရန္ … http://tintlwinswe.blogspot.com/2012/09/1839-innwa-earthquake-part-2.html

၁၈၃၉ အင္းဝငလ်င္ၾကီးႏွင့္ ပါတ္သက္၍ Oldham (1883) ၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရသာ သိရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္အနည္းက Facebook လက္ဆင့္ကမ္းမႈျဖင့္ အင္းဝငလ်င္ၾကီးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ဓါတ္ပံုအခ်ိဳ႕ ရရွိသည္။ နန္းျမင့္ေမွ်ာ္စင္နွင့္ ေရႊစည္းခံုေစတီေတာ္ အထက္ပိုင္းျပတ္ပံု ျဖစ္သည္။

ပံု (၁) ၁၈၃၉ အင္းဝငလ်င္ၾကီးေၾကာင့္ ျပိဳပ်က္သြားေသာ အင္းဝ နန္းျမင့္ေမွ်ာ္စင္။ Watch tower of Innwa damaged by the 1839 earthquake. (From facebook share)

ပံု (၁) ကို . . . → Read More: ၁၈၃၉ အင္းဝငလ်င္ၾကီး အပိုင္း-၂