ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတို႕တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 12W ႏွင့္ 13W တို႕ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ

ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္ ေျမာက္ပိုင္း ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းအနီး၌ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 98W သည္ ယေန႕ (ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္) နံနက္ပိုင္းတြင္ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 12W ျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိလာၿပီး ၂၄ နာရီအတြင္း(ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီမတိုင္မီ) မုန္တိုင္းငယ္တစ္ခုအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာကာ ပံုပါလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းေျမာက္ပိုင္းမွ ျဖတ္သန္းၿပီး အေရွ႕တရုတ္ပင္လယ္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိစဥ္ အဆင့္-၁(CAT-1) မုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ အျဖစ္ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ INVEST 99W သည္လည္း ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 13W အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းေတာင္ဘက္၌ . . . → Read More: ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတို႕တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 12W ႏွင့္ 13W တို႕ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအတြက္ ၂၇ လံုးေျမာက္ မုန္တိုင္း WUKONG

ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၆၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL Data မ်ားအရ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တြင္ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 27W သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၂၄၃ဝ နာရီ)တြင္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း မင္ဒါနာအို ကၽြန္းအား ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္ၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ဆက္လက္ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း အဆင့္တြင္ရွိေနသည့္ WUKONG(27W)သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ မနီလာ၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၆ဝဝ ေက်ာ္ခန္႕ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး အေနာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁ဝ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနေၾကာင္း အနီးဆံုး ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ . . . → Read More: ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအတြက္ ၂၇ လံုးေျမာက္ မုန္တိုင္း WUKONG

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္(ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း)တြင္ ၁၈ လံုးေျမာက္ မုန္တိုင္း JELAWAT ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ

စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၆၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ ညပိုင္းက ဂူအမ္ကၽြန္း အေရွ႕ဘက္တြင္စတင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 92W သည္ အေနာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားကာ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္၌ ၁၈ လံုး ေျမာက္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း JELAWAT အား ဖိလစ္ပိုင္အမည္ LAWIN ဟု ေပးထားၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္ အေရွ႕-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၆၃၀ ခန္႕ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တြင္ ဗဟိုျပဳလွ်က္ လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၇ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

. . . → Read More: ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္(ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း)တြင္ ၁၈ လံုးေျမာက္ မုန္တိုင္း JELAWAT ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း မွ မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေန 19AUG

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ႏွင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ မုန္တိုင္း အေရအတြက္ ၁၅ လံုး အထိရွိသြားၿပီျဖစ္ၿပီး ၄င္း မုန္တိုင္းမ်ားအနက္ အေနာက္ဘက္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ကမ္းရိုးတန္းႏွင့္ တရုတ္ျပည္ ေတာင္ပိုင္း ကမ္းေျခမ်ားဆီသို႕ ဦးတည္ဝင္ေရာက္သည့္ မုန္တိုင္းမ်ား၏ အႂကြင္းအက်န္မ်ားသည္ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႕အျပားတြင္ မိုးသည္းထန္ျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းမွ မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ တင္ျပေပးေနသည့္အျပင္ ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္သြားသည့္ မုန္တိုင္း အႂကြင္းအက်န္မ်ား၏ ေရြ႕လ်ားမႈ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာကာ ဆက္လက္တင္ျပေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း TEMBIN(15W) ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 96W မွ . . . → Read More: ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း မွ မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေန 19AUG

ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းမွ မုန္တိုင္းႏွင့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္မ်ား၏ အေျခအေန

ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၉၃၀ နာရီ၊ မုန္တိုင္း SAOLA (10W) ႏွင့္ မုန္တိုင္း DAMREY(11W) တို႕၏ လမ္းေၾကာင္း ခန္႕မွန္းပံုျဖစ္ပါသည္။

ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၆ နာရီတြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ TYPHOON2000 မွ အခ်က္အလက္မ်ားအရ မုန္တိုင္း SAOLA (10W) သည္ လာမည့္ ၁၂ နာရီအတြင္း ပိုမို အားေကာင္းလာၿပီး တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာကာ မူလ ခန္႕မွန္းထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားႏိုင္ဘြယ္ရွိေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္းအရြယ္အစားမွာလည္း အခ်င္း ကီလိုမီတာ ၈၉၀ အထိ ရွိလာသည့္ ႀကီးမားေသာ မုန္တိုင္းအရြယ္အစား ျဖစ္လာေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္းဗဟို၌ . . . → Read More: ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းမွ မုန္တိုင္းႏွင့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္မ်ား၏ အေျခအေန

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္မွ မုန္တိုင္း SAOLA ႏွင့္ DAMREY

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း(TS) အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည့္ SAOLA(ဖိလစ္ပိုင္အမည္ – GENER) (10W)သည္ မနီလာ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၃၈၀၊ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္း-တိုင္ေပၿမိဳ႕ ေတာင္-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၅၇၀ မိုင္ခန္႕ ကြာေဝးသည့္ ဖိလစ္ပိုင္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း၊ ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁၁ ကီလိုမီတာ ႏွဳန္းျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၆၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL ႏွင့္ TYPHOON2000 အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရပါသည္။ မုန္တိုင္း SAOLA သည္ လာမည့္ ၇၂ နာရီအတြင္း(ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၆၃၀ နာရီမတိုင္မီ) အင္အား . . . → Read More: ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္မွ မုန္တိုင္း SAOLA ႏွင့္ DAMREY

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W ႏွင့္ 95W

ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ JTWC ရဲ႕ ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုမွာ ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအေရွ႕ဘက္မွာ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ ၂ ခု(93W နဲ႕ 95W) ျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ရၿပီး၊ အိႏိၵယသမုဒၵရာမွာေတာ့ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္အဆင့္ေတာင္မွ ျဖစ္ေပၚျခင္း မရွိတာေတြ႕ရပါတယ္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္က ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ ၂ ခုမွာ 93W က မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခ အဆင့္ – MEDIUM အထိ ရွိေနၿပီး၊ 95W ကေတာ့ LOW အဆင့္မွာသာ ရွိေသးတာကိုလဲ ေတြ႕ရပါတယ္။

93W – 27 Jul 2012 0000Z Location: 12.2 133.1 Winds: 20 knots Central Pressure: 1007 . . . → Read More: ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W ႏွင့္ 95W