အာေရဗ်ပင္လယ္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႕အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမုန္တိုင္းအမည္မ်ား

မုန္တိုင္းမ်ားျဖစ္လာပါက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမွ မီဒီယာသတင္းမ်ား မွန္ကန္ေစေရး၊ သတိေပးထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအေပၚ ပိုမိုစိတ္ပါဝင္စားမႈ ရွိေစေရးႏွင့္ မုန္တိုင္း အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္မည့္ လူမႈအသိုင္းအဝန္းအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား တိုးတက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကေစေရး စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မုန္တိုင္းမ်ားကို လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ ခြဲျခား သတ္မွတ္ႏိုင္ၾကေစရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမည္ေပးျခင္းကို လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားစြာကပင္ စတင္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကပါသည္။

အစပိုင္းတြင္ မုန္တိုင္း အမည္မ်ားကို အဆင္ေျပသလို ေပးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၂ဝ ရာစု အလယ္ပိုင္းမွ စတင္၍ မုန္တိုင္းမ်ား၏အမည္ကို အမ်ဳိးသမီးအမည္မ်ား ေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ မိုးေလဝသပညာရွင္မ်ားက ထိုအမည္မ်ားကို အဂၤလိပ္အကၡရာစဥ္အလိုက္ (ဥပမာ – A=Anne – ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြက္ ပထမဦးဆံုး စတင္ျဖစ္ေပၚသည့္ မုန္တိုင္း) အမည္ေပးရန္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး အတၱလႏၱိတ္သမုဒၵရာ၌ျဖစ္ေပၚေသာ မုန္တိုင္းမ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ . . . → Read More: အာေရဗ်ပင္လယ္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႕အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမုန္တိုင္းအမည္မ်ား