ေမလ ၂၇ ရက္မွ ဇြန္လ ၁၀ ရက္အထိ မိုးရြာသြန္းႏိုင္ေျချပဇယား

ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ိဳ႕အတြက္ ေမလ ၂၇ ရက္မွ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ အထိ မိုးရြာသြန္းႏိုင္ေျချပဇယားမ်ားကို စုေပါင္း တင္ျပလိုက္ပါသည္။

ပံုငယ္မ်ားေပၚတြင္ mouse တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးအမည္မ်ားေပၚလာပါမည္။ Mouse Over on thumbnails to view city name.

[nggallery id=27]