ရန္ကုန္ႏွင့္ပဲခူးအနီး မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေနမ်ား TRMM

Areas with Severe Flood Potential on 08/08/2012 2100Z Analysis generated at 08/09/2012 0331Z

  aျမပံုတြင္ေဖၚျပထားသည့္ တညိေနရာမ်ားကို ေအာက္ပါဇယားတြင္ အေရာင္ျဖင့္ ျပသထားပါသည္။   . . . → Read More: ရန္ကုန္ႏွင့္ပဲခူးအနီး မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေနမ်ား TRMM