ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအတြက္ ၂၇ လံုးေျမာက္ မုန္တိုင္း WUKONG

ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၆၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL Data မ်ားအရ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တြင္ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 27W သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၂၄၃ဝ နာရီ)တြင္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း မင္ဒါနာအို ကၽြန္းအား ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္ၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ဆက္လက္ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း အဆင့္တြင္ရွိေနသည့္ WUKONG(27W)သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ မနီလာ၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၆ဝဝ ေက်ာ္ခန္႕ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး အေနာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁ဝ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနေၾကာင္း အနီးဆံုး ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ . . . → Read More: ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအတြက္ ၂၇ လံုးေျမာက္ မုန္တိုင္း WUKONG

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း WASHI(27W) ဆက္လက္ တည္ရွိေနဆဲ

အပူပိုင္းမုန္တိုင္းမွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္ အားေလ်ာ့သြားသည့္ WASHI(27W) သည္ ဆက္လက္တည္ရွိေနၿပီး အေနာက္ေျမာက္ဘက္(ဗီယက္နန္ကမ္းေျခသို႕) ဦးတည္ေရြ႕လ်ားကာ ဟိုခ်ီမင္းစီးတီး အေနာက္ဘက္ ၂၇၅ မိုင္ခန္႕အကြာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ဗဟိုျပဳေနပါသည္။

TSR မွ တင္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ NRL data မ်ားအရ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး တျဖည္းျဖည္းအားေပ်ာ့ပ်က္ျပယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲတြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း WASHI(27W) တည္ရွိမည့္ ေနရာျပပံု အေပၚႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆ နာရီခြဲတြင္ ေရြ႕လ်ားေရာက္ရွိမည့္ ေနရာ . . . → Read More: ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း WASHI(27W) ဆက္လက္ တည္ရွိေနဆဲ

မုန္တိုုင္း WASHI(27W) – ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ျဖစ္သြားၿပီ

ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း WASHI သည္ မူလခန္႕မွန္းသည့္ အတိုင္း ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိသြားကာ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီးလာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း ေျခာက္ေသြ႕ေအးျမသည့္ အေရွ႕ ေျမာက္ ေလစီးေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ လံုးဝ အားေပ်ာ့ပ်က္ျပယ္သြားေတာ့မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

မုန္တိုင္းသည္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္မေရာက္မီ ေျမာက္ဘက္သို႕ အနည္းငယ္ ေကြ႕ၿပီး လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းသြားခဲ့ပါသည္။

27W WASHI – 19 Dec 2011 0600Z Location: 9.7 111.9 Winds: 30 knots Central Pressure: 1000 . . . → Read More: မုန္တိုုင္း WASHI(27W) – ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ျဖစ္သြားၿပီ

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း WASHI မေလးရွားႏွင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံတို႕သို႕ ဦးတည္

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ဝင္ေရာက္လာသည့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း WASHI(27W – ဖိလစ္ပိုင္အမည္ SENDONG) သည္ အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဟိုခ်ီမင္းစီးတီး အေရွ႕-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၅၄၀ မိုင္ခန္႕သို႕ ေရာက္ရွိဗဟိုျပဳေနပါသည္။

မုန္တိုင္း WASHI သည္ စကၤာပူ၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၉၄၅ မိုင္ခန္႕၊ မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ေတာ္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၉၉၅ မိုင္ခန္႕မွ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁၄ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနပါသည္။ မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၅၅ မိုင္မွ ၇၅ မိုင္ႏွဳန္းအထိရွိေနၿပီး၊အေရွ႕ေျမာက္မုတ္သုန္ေလစီးေၾကာင္း၏ သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ လာမည့္ ၇၂ နာရီ အတြင္း တျဖည္းျဖည္း အားေပ်ာ့ပ်က္ပ်ယ္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း JTWC မွ ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

သို႕ရာတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၊ မေလးရွားႏိုင္ငံႏွင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံတို႕တြင္ . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း WASHI မေလးရွားႏွင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံတို႕သို႕ ဦးတည္

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ဝင္ေရာက္လာသည့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း WASHI

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိလာသည့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း WASHI(27W ဖိလစ္ပိုင္အမည္ SENDONG) သည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီ တြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ တစ္နာရီလွ်င္ ၂၆ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ လွ်င္ျမန္စြာ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိၿပီး Spratly ကၽြန္းအေပၚမွ ျဖတ္သန္းကာ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဟိုခ်ီမင္းစီးတီး အေနာက္ဘက္ ၆၂၅ မိုင္ခန္႕သို႕ ေရာက္ရွိ ဗဟိုျပဳေနပါသည္။

မုန္တိုင္း WASHI ၏ အရြယ္အစား(အခ်င္း ကီလိုမီတာ ၅၀၀) ႏွင့္ အင္အား(Tropical Storm)တို႕ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေသာ္လည္း မူလခန္႕မွန္းထားသည့္ လမ္းေၾကာင္း ေတာင္ဘက္သို႕ အနည္းငယ္ က်ဆင္းလာေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ လာမည့္ ၄၈ . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ဝင္ေရာက္လာသည့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း WASHI

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း WASHI – ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ PALAWAN ကၽြန္းကိုဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္လွ်က္ရွိ

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းအားဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ၿပီးေနာက္ ဖိလစ္ပိုင္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းရွိ SULU ပင္လယ္သို႕ ဆင္းသက္ၿပီး အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ PALAWAN ကၽြန္းအား ဆက္လက္ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္လွ်က္ရွိပါသည္။ ဖိလစ္ပိုင္မိုးေလဝသဌာနမွလည္း Palawan ကၽြန္းမွ Puerto Princesa ၿမိဳ႕အား ယေန႕ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္ ညတြင္ မုန္တိုင္းျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

Tropical Storm WASHI (SENDONG) heading westward across Sulu Sea…expected to cross Central Palawan early tomorrow morning. Heavy rains & strong winds to reach Palawan, particularly Puerto Princesa tonight.

TSR မွလည္း Puerto . . . → Read More: အပူပိုင္းမုန္တိုင္း WASHI – ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ PALAWAN ကၽြန္းကိုဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္လွ်က္ရွိ

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း WASHI(27W)

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေတာင္ပိုင္းမွ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း WASHI(27W -ဖိလစ္ပိုင္အမည္ SENDONG) ၏ မုန္တိုင္း ဗဟိုသည္ ဖိလစ္ပိုင္ကမ္းေျခမွ မိုင္ ၂၀ ခန္႕သာ ကြာေဝးသည့္ ေနရာ၌ ေရာက္ရွိေနၿပီး မုန္တိုင္း အဖ်ားပိုင္းမွာ ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ မိုင္ ၅၀ မွ ၆၅ မိုင္ႏွဳန္းအထိ ရွိေနၿပီး၊ မုန္တိုင္းဒီလွဳိင္း အျမင့္ (မုန္တိုင္း ဗဟိုတြင္) ၁၇ ေပအထိရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

မုန္တိုင္းအရြယ္အစားမွာ အခ်င္း ၅၀၀ ကီလိုမီတာ(၃၁၀.၆၉ မိုင္ခန္႕) ရွိေနပါသည္၊ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္  ၁၂နာရီခြဲ အခ်ိန္ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ . . . → Read More: အပူပိုင္းမုန္တိုင္း WASHI(27W)

မုန္တိုင္း 27W(ဖိလစ္ပိုင္အမည္ SENDONG) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမည္ WASHI ဟု ေပးလိုက္ၿပီ

ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၂နာရီခြဲတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းမွ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း 27W (ဖိလစ္ပိုင္အမည္ SENDONG) သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ အနီးဆံုးကမ္းေျခမွ မိုင္ ၃၉၅ ေက်ာ္ခန္႕ကြာေဝးသည့္ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိဗဟိုျပဳလွ်က္ရွိၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္မနီလာ၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၉၀၄ မိုင္ခန္႕တြင္ တည္ရွိေနပါသည္။ မုန္တိုင္းသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ နာရီအတြင္း အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၅ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး ဗဟိုဖိအား 996 hPa သို႕ ျပန္လည္က်ဆင္းလာေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္းဗဟိုရွိေလတိုက္ႏွဳန္းမွာလည္း တစ္နာရီ ၃၅ ေနာ္တီကယ္မိုင္အထိ ရွိလာေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။

27W အား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမည္ WASHI ဟု ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ . . . → Read More: မုန္တိုင္း 27W(ဖိလစ္ပိုင္အမည္ SENDONG) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမည္ WASHI ဟု ေပးလိုက္ၿပီ

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း 27W(TWENTYSEVEN) ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္သို႕ ဝင္ေရာက္လာၿပီ

ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းမွ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း 27W (ဖိလစ္ပိုင္အမည္ SENDONG) သည္ ယေန႕ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္သို႕ စတင္ဝင္ေရာက္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

လတ္တေလာရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ Palau ကၽြန္းအားတည့္တည့္ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာသည့္ မုန္တိုင္း 27W သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ အနီးဆံုးကမ္းေျခမွ မိုင္ ၅၂ဝ ေက်ာ္ခန္႕ကြာေဝးသည့္ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိဗဟိုျပဳလွ်က္ရွိပါသည္။

27W TWENTYSEVEN – 15 Dec 2011 0000Z Location: 7.2 134.3 Winds: 30 knots Central Pressure: 1000 . . . → Read More: အပူပိုင္းမုန္တိုင္း 27W(TWENTYSEVEN) ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္သို႕ ဝင္ေရာက္လာၿပီ

ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းမွ 27W မုန္တိုင္းငယ္ျဖစ္လာၿပီ

ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း(ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္ရွိ) Palau ကၽြန္း အေရွ႕၃၁၅ မိုင္ခန္႕တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 27W(TWENTYSEVEN) သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ မုန္တိုင္းငယ္အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး ဖိလစ္ပိုင္မိုးေလဝသဌာနမွ SENDONG ဟု အမည္ေပးထားၿပီျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ဖိလစ္ပိုင္ၿမိဳ႕ေတာ္ မနီလာ၏ အေရွ႕-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၃၄၀ ေက်ာ္ေဝးကြာသည့္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဗဟုိျပဳေနၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း အေနာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁၈ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

27W TWENTYSEVE – 14 Dec 2011 0600Z Location: . . . → Read More: ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းမွ 27W မုန္တိုင္းငယ္ျဖစ္လာၿပီ