အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း TRAMI ကုန္းတြင္းသို႕ စတင္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိ

အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း TRAMI(12W) ဖိလစ္ပိုင္အမည္ MARING သည္ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းေျမာက္ဘက္၊ တိုင္ေပၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၉ဝ ခန္႕မွ ျဖတ္ေက်ာ္၍ တရုတ္ျပည္မ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ကမ္းေျခ FUJIAN ျပည္နယ္သို႕ စတင္ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိပါသည္။(ပံု-၁)

မုန္တိုင္း အရြယ္အား အခ်င္းမိုင္ ၂၂ဝ ခန္႕ရွိၿပီး၊ မုန္တိုင္းဗဟိုသည္ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂၃ဝ နာရီတြင္ FUJIAN ျပည္နယ္ ကမ္းေျခမွ မိုင္ ၁၉ဝ ခန္႕သာ ကြာေဝးေတာ့ေၾကာင္း၊ အေနာက္ေျမာက္ဘက္(Heading 290 degress) သို႕ တစ္နာရီ ၁၇ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္းဗဟိုသည္ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၂၄း၃ဝ နာရီ(ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၾသဂုတ္လ ၂၂ . . . → Read More: အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း TRAMI ကုန္းတြင္းသို႕ စတင္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိ

မုန္တိုင္း TRAMI အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း ျဖစ္လာႏိုင္မည္

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ မုန္တိုင္း TRAMI – 12W (ဖိလစ္ပိုင္အမည္ MARING) သည္ ယခင္ခန္႕မွန္းထားသည္ေလာက္အားေကာင္းလာျခင္း မရွိေသာ္လည္း အရြယ္အစားအားျဖင့္ အခ်င္း ကီလိုမီတာ ၇၂ဝ အထိေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ေတြ႕ရၿပီး အေနာက္ဘက္ Heading 278 degrees သို႕ ခ်ဳိးေကြ႕လာသျဖင့္ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းေျမာက္ပိုင္းမွာ မုန္တိုင္း တိုက္ရိုက္ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္း ခံရမည့္ အႏၱရာယ္မွ လြတ္ကင္းႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

Trami (Maring) is expected to gain strength within the next 12 to 24 hours…and could become a Typhoon on Wednesday afternoon. Advance Intensity . . . → Read More: မုန္တိုင္း TRAMI အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း ျဖစ္လာႏိုင္မည္

မုန္တိုင္း TRAMI – Ryukyu ကၽြန္းအား ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ အေစာပိုင္းတြင္ ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္မည္

ၾသဂုတ္လ ၂ဝ ရက္ ေန႕လည္ပိုင္းတြင္ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ မုန္တိုင္း TRAMI (12W)(ဖိလစ္ပိုင္အမည္ MARING)သည္ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Rukyu ကၽြန္းစုအား ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအခ်ိန္တြင္ မုန္တိုင္းဗဟို၌ ေလတိုက္ႏွဳန္း 65 knots မွ 70 knots အထိ ရွိႏိုင္ၿပီး ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းေျမာက္ပိုင္းသို႕ ဆက္လက္ဦးတည္ေရြ႕လ်ား ျဖတ္ေက်ာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၌ မုတ္သုန္ေလအားေကာင္းေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ ေတြ႕ရပါသည္။ (ေအာက္ပံု)

ဖိလစ္ပိုင္ ပင္လယ္ျပင္မွ မုန္တိုင္း TRAMI-12W မူလခန္႕မွန္းလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိ

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း TRAMI(12W) (ဖိလစ္ပိုင္အမည္ MARING)သည္ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္း တိုင္ေပၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၄၉ဝ ခန္႕ အကြာ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး ၾသဂုတ္လ ၂ဝ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ လာမည္ ၁၂ နာရီအတြင္း အေနာက္ေျမာက္ဘက္(Heading 324˚)သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း 12W TRAMI 20 Aug 2013 0000Z Location: 21.9 128.5 Winds: 55 knots Central Pressure: 982 hPa

ဖိလစ္ပိုင္မိုးေလဝသဌာန TYPHOON-2000 ခန္႕မွန္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ လာမည့္ ၾကာသပေတးေန႕(၂၂-၈-၁၃)ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ပိုင္းတြင္ မုန္တိုင္းသည္ အားအေကာင္းဆံုး အေျခအေနသို႕ . . . → Read More: ဖိလစ္ပိုင္ ပင္လယ္ျပင္မွ မုန္တိုင္း TRAMI-12W မူလခန္႕မွန္းလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိ

မုန္တိုင္း TRAMI-12W ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းသို႕ ဦးတည္လွ်က္ရွိ

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 12W သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီအခ်ိန္ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွ စတင္၍ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း(Tropical Storm)12W TRAMI အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ပါေဒသတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 13W မွာ ပ်က္ျပယ္သြားၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္(တနလၤာေန႕) နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း 50 knots ရွိသည့္ အားေကာင္းေသာ မုန္တိုင္းတစ္ခုအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိေနၿပီး၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မိုးေလဝသဌာနမွ MARING ဟု အမည္ေပးထားေၾကာင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမည္မွာ TRAMI ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။ ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမည္ TRAMI မွာ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ၏ . . . → Read More: မုန္တိုင္း TRAMI-12W ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းသို႕ ဦးတည္လွ်က္ရွိ

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတို႕တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 12W ႏွင့္ 13W တို႕ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ

ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္ ေျမာက္ပိုင္း ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းအနီး၌ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 98W သည္ ယေန႕ (ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္) နံနက္ပိုင္းတြင္ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 12W ျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိလာၿပီး ၂၄ နာရီအတြင္း(ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီမတိုင္မီ) မုန္တိုင္းငယ္တစ္ခုအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာကာ ပံုပါလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းေျမာက္ပိုင္းမွ ျဖတ္သန္းၿပီး အေရွ႕တရုတ္ပင္လယ္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိစဥ္ အဆင့္-၁(CAT-1) မုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ အျဖစ္ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ INVEST 99W သည္လည္း ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 13W အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းေတာင္ဘက္၌ . . . → Read More: ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတို႕တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 12W ႏွင့္ 13W တို႕ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း HAIKUI အႂကြင္းအက်န္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနဆဲ

ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၆၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ တရုတ္ျပည္မအေရွ႕ေတာင္ဘက္ကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း HAIKUI ၏ မုန္တိုင္း အႂကြင္းအက်န္တိမ္တိုက္သည္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း ေတာင္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၃ မိုင္ခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

12W HAIKUI – 10 Aug 2012 0000Z Location: 30.3 117.0 Winds: 25 knots Central Pressure: 1004 hPa

   MTSAT ၿဂိဳလ္တုမွ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အႂကြင္းအက်န္ တိမ္တိုက္အား ၾသဂုတ္လ . . . → Read More: တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း HAIKUI အႂကြင္းအက်န္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနဆဲ

မိုးမ်ားေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထပ္မံ ေရြ႕လ်ားလာဘြယ္ရွိသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အႂကြင္းအက်န္မ်ား

ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁၀၀၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈပံုရိပ္မ်ား(animation) အရ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း HAIKUI ၏ အႂကြင္းအက်န္မ်ားသည္ ဗီယက္နန္၊ လာအိုႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။ တရုတ္ျပည္မႀကီး ေတာင္ပိုင္းကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးပါက လာအ္ုႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းေဒသမ်ားသို႕ လာမည့္ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ေရာက္ရွိလာႏိုင္မည္ဟု ခန္႕မွန္းရပါသည္။

မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွလည္း ေနာက္(၂)အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ မိုးပိုလာႏိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ မိုးမ်ားမည့္အေျခအေန၊ ျမစ္ေရျမင့္တက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ကာကြယ္၊ ေရွာင္ရွားႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ၾကေစရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

မုန္တိုင္း အႂကြင္းအက်န္မ်ားကို  animation link  မွ တစ္ဆင့္ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ပါသည္။

. . . → Read More: မိုးမ်ားေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထပ္မံ ေရြ႕လ်ားလာဘြယ္ရွိသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အႂကြင္းအက်န္မ်ား

အိုကီနာဝါကၽြန္းကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး Zhejiang ျပည္နယ္သို႕ ဦးတည္ေနသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း HAIKUI

အေရွ႕ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္မွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း အိုကီနာဝါ ကၽြန္းကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး တရုတ္ျပည္- အေရွ႕ေတာင္ဘက္ကမ္းေျခ၊ Zhejiang ျပည္နယ္သို႕ ဦးတည္ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။ မုန္တိုင္း HAIKUI သည္ လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း Zhejiang ျပည္နယ္ ကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္း မျပဳမီ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္း မုန္တိုင္း အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။

မုန္တိုင္း HAIKUI ၏ အရြယ္အစားမွာ အခ်င္း ၈၇၀ ကီလိုမီတာ(၄၇၀ ေနာ္တီကယ္မိုင္) ရွိသည့္ ႀကီးမားေသာ အရြယ္အစားျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မုန္တိုင္းဗဟို၌ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၆၅ မိုင္မွ ၈၀ မိုင္ ႏွဳန္းရွိေနၿပီး၊ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္ျဖင့္ ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္သည့္အခါ ပိုမိုအားေကာင္းသည့္ေလျပင္းမ်ား တိုက္ခတ္ခံရႏိုင္ေၾကာင္း၊ . . . → Read More: အိုကီနာဝါကၽြန္းကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး Zhejiang ျပည္နယ္သို႕ ဦးတည္ေနသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း HAIKUI

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း SAOLA အႂကြင္းအက်န္တိမ္တိုက္မ်ားႏွင့္ မိုးရြာသြန္းႏိုင္မည့္ အေျခအေန

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အႂကြင္းအက်န္ တိမ္တိုက္မ်ားသည္ တရုတ္ျပည္မႀကီး အေနာက္ေတာင္ကမ္းရိုးတန္းအတိုင္း အေနာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိေနၿပီး ေဟာင္ေကာင္/မကာအိုတို႕ အေပၚမွ ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ဟိုင္နန္ကၽြန္း ေျမာက္ဘက္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ လာမည့္ ၇၂ နာရီ(ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၉၃၀ နာရီအထိ) မိုးရြာသြန္းႏိုင္မည့္ အေျခအေနခန္႕မွန္းခ်က္ပံုႏွင့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိကာ တရုတ္ျပည္ ေတာင္ဘက္ကမ္းရိုးတန္းအား ထပ္မံဝင္ေရာက္ဦးမည့္ မုန္တိုင္း HAIKUI(12W) အေျခအေနအား ေအာက္တြင္ တင္ျပထားပါသည္။

  ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီတြင္ ေတြ႕ျမင္ရသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အႂကြင္းအက်န္ တိမ္တိုက္မ်ား ေရြ႕လ်ားမႈ အေျခအေန(ေအာက္ပံု)   လာမည့္ တနလၤာေန႕(ၾသဂုတ္လ . . . → Read More: တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း SAOLA အႂကြင္းအက်န္တိမ္တိုက္မ်ားႏွင့္ မိုးရြာသြန္းႏိုင္မည့္ အေျခအေန