ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း PEIPAH – 05W အပူပိုင္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီး ဖိလစ္ပိုင္သို႕ ဝင္ေရာက္ႏိုင္

ဧၿပီလ ၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္သမုဒၵရာတြင္ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမည္ PEIPAH(05W)ဟု ေပးထားၿပီး ျဖစ္ကာ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားရင္း ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ PEIPAH သည္ ဧၿပီလ ၁ဝ ရက္ေန႕နံနက္ပိုင္း ဖိလစ္ပိုင္ကမ္းေျခအနီးသို႕ ေရာက္ရွိစဥ္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး မုန္တိုင္းငယ္အဆင့္ျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္ကမ္းေျခအား ဧၿပီလ ၁၂ ရက္မွ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စတင္၍ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ကမ္းေျခသို႕ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္သို႕ ျပန္လည္ေလ်ာ့က်ကာ ဧၿပီလ ၁၄ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း Sulu ပင္လယ္ေပၚ၌ အားေပ်ာ့ပ်က္ျပယ္သြားမည္ဟု ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မ်ားမွ ခန္႕မွန္းထားေသာ္လည္း ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ အားေကာင္းေသာ ေလစီးေၾကာင္းအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျပန္လည္၍ အားေကာင္းလာႏိုင္ေျခ . . . → Read More: ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း PEIPAH – 05W အပူပိုင္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီး ဖိလစ္ပိုင္သို႕ ဝင္ေရာက္ႏိုင္

ဖိလစ္ပိုင္သို႕ ဦးတည္လွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 05W(FIVE) မုန္တိုင္းျဖစ္လာေတာ့မည္

ပစိဖိတ္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 05W FIVE သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး ယေန႕ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲပိုင္းမွ စတင္၍ အပူပိုင္း မုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္ – ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္မွတစ္ဆင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းသို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း JTWC ႏွင့္ TSR တို႕မွ ခန္႕မွန္းပံုေဖၚခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။

ဧၿပီလ ၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၇၄ဝ သို႕ ေရြ႕လ်ား ေရာက္ရွိခ်ိန္၌ မုန္တိုင္း 05W(FIVE)သည္ အင္အား အေကာင္းဆံုး(ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း 60 knots)သို႕ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း . . . → Read More: ဖိလစ္ပိုင္သို႕ ဦးတည္လွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 05W(FIVE) မုန္တိုင္းျဖစ္လာေတာ့မည္

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည့္ TD-FIVE

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ပိုင္း ဂူအမ္ကၽြန္းေတာင္ဘက္ ၈၃ဝ မိုင္ခန္႕ တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 05W(FIVE) သည္ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိၿပီး ဧၿပီလ ၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီ မတိုင္မီ ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ အဆင့္-၁(CAT-1) တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ဖိလစ္ပိုုင္ပင္လယ္ေတာင္ပိုင္းသို႕ အဆိုပါေန႕ေနာက္ပိုင္းတြင္ စတင္ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းသို႕ ဆက္လက္ဦးတည္ ျဖတ္ေက်ာ္ေရြ႕လ်ားႏိုင္ဘြယ္ရွိေၾကာင္း JTWC,TSR, NRL အစရွိသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မိုးေလဝသခန္႕မွန္းေရးဌာနမ်ားမွ ထုတ္ျပန္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။

ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႕ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအား ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ဆက္လက္ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ဘြယ္ ရွိ/မရွိ ေစာင့္ၾကည့္ . . . → Read More: ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည့္ TD-FIVE

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 05W(FIVE) အပူပိုင္းမုန္တိုင္း BEBINCA အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာ

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 05W(FIVE) သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာကာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမည္ BEBINCA ဟု ေပးထားၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ မုန္တိုင္း BEBINCA သည္ ေဟာင္ေကာင္၏ ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၄၂ဝ ခန္႕၊ ဟိုင္နန္ကၽြန္း Haikou ၿမိဳ႕ အေရွ႕-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၅၆၅ မိုင္ခန္႕အကြာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိေနၿပီး အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ ဇြန္လ ၂၂ ရက္(စေနေန႕) ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈၃ဝ နာရီမတိုင္မီ တရုတ္ႏိုင္ငံ Guangdong ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခအား Zhanjian ႏွင့္ Maoming ၿမိဳ႕ ၂ ၿမိဳ႕ ၾကားမွ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ ပံု . . . → Read More: ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 05W(FIVE) အပူပိုင္းမုန္တိုင္း BEBINCA အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာ

INVEST 94W မွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 05W – FIVE ျဖစ္လာၿပီ

ဇြန္လ ၂ဝ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 94W သည္ ပိုမုိအားေကာင္းလာၿပီး ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း-Tropical Depression(TD) 05W အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း JTWC မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း TD 05W (FIVE) သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၄ဝဝ ခန္႕၊ ေဟာင္ေကာင္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၇၅၅ မိုင္ခန္႕၊ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဒါနန္းၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ၁ဝ၂၅ မိုင္ခန္႕၊ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္(အေနာက္ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္)တြင္ တည္ရွိေနၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁၅ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

. . . → Read More: INVEST 94W မွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 05W – FIVE ျဖစ္လာၿပီ

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယေျမာက္ မုန္တိုင္း လာဦးမည္ေလာ

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဟြန္ရႈးကၽြန္းႀကီးကို Higashimuro, Shingu စတဲ့ ၿမိဳ႕မ်ားအနီးမွ ကုန္းတြင္းကို စတင္ဝင္ေရာက္ကာ  တိုက်ဳိၿမိဳ႕ေတာ္ ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၈၀ ေက်ာ္ခန္႕မွ ျဖတ္သန္းဝင္ေရာက္ခဲ့တဲ့ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း GUCHOL(05W) ဟာ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ ည သန္းေခါင္မွာ ေလဖိအားနည္း ရပ္ဝန္း အဆင့္နဲ႕ ဟြန္ရႈးကၽြန္းေျမာက္ပိုင္း၊ Futaba ၿမိဳ႕ေပၚမွ ျဖတ္ၿပီး ဂ်ပန္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္း ေရျပင္ကို ျပန္လည္ ဆင္းသက္သြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း GUCHOL အေနနဲ႕ ျပန္လည္ အားေကာင္းလာျခင္း မရွိႏိုင္ေတာ့ပဲ တျဖည္းျဖည္း အားေပ်ာ့ပ်က္ပ်ယ္သြားမယ္လို႕ ခန္႕မွန္းထားပါတယ္။

ဇြန္လ ၂၀ ရက္ ေနာက္ဆံုးရရွိတဲ့ NRL data မ်ားအရ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ျဖစ္သြားတဲ့ 05W(GUCHOL)ဟာ ဖူကူရွီးမားၿမိဳ႕ရဲ႕ အေရွ႕-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ . . . → Read More: ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယေျမာက္ မုန္တိုင္း လာဦးမည္ေလာ

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းအား တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း GUCHOL ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္မည့္ အႏၱရာယ္ရွိေနၿပီ

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္ေျမာက္ပိုင္းမွ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီး GUCHOL(ဖိလစ္ပိုင္ အမည္ BUTCHOY) သည္ အဆင့္-၄ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီး အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိေနၿပီး စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္ ေရာက္လုနီးပါး အေျခအေနတြင္ ရွိေနေၾကာင္း သိရပါသည္။

ယေန႕ ဖိလစ္ပိုင္စံေတာ္ခ်ိန္ ည ပိုင္း(လာမည့္ ၁၂ နာရီအတြင္း)တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္မွ ထြက္ခြာၿပီး၊ အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အျဖစ္သို႕ ေလ်ာ့က်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိုကီနာဝါကၽြန္း အေရွ႕ဘက္မွ ကပ္၍ ျဖတ္သန္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဟြန္းရႈကၽြန္းေတာင္ပိုင္းကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

05W GUCHOL 18 Jun 2012 0000Z Location: 22.2 127.4 Winds: 115 knots (Category 4) Central Pressure: 937 hPa

. . . → Read More: ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းအား တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း GUCHOL ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္မည့္ အႏၱရာယ္ရွိေနၿပီ

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္မွ GUCHOL ၂၄ နာရီအတြင္း တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္-၃ ျဖစ္လာေတာ့မည္

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း GUCHOL(ဖိလစ္ပိုင္အမည္ BUTCHOY) -05W) သည္၊ ဇြန္လ ၁၆ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃၀ နာရီ(0600 UTC) တြင္ အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း ျဖစ္လာေတာ့မည္ဟု TSR မွ ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း GUCHOL သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း မင္ဒါနာအိုကြန္း၏ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၃၄၀ ခန္႕၊ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၇၄၀ ခန္႕ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဗဟိုျပဳလွ်က္ရွိၿပီး ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁၁ ကီလိုမီတာႏွဳန္းျဖင့္ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။

မုန္တိုင္းအရြယ္အစား အခ်င္း ၅၂၀ ကီလိုမီတာ(၂၈၀ ေနာ္တီကယ္မိုင္) ရွိေနၿပီး မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ . . . → Read More: ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္မွ GUCHOL ၂၄ နာရီအတြင္း တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္-၃ ျဖစ္လာေတာ့မည္

အားေကာင္းလာမည့္ မုန္တိုင္း GUCHOL(05W) ႏွင့္ ေလျပင္းအႏၱရာယ္

ဇြန္လ ၁၄ ရက္၊ ညေနပိုင္းတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ ပင္လယ္သို႕ စတင္ဝင္ေရာက္လာေတာ့မည့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း GUCHOL(05W) သည္ ၂၄ နာရီအတြင္း အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အျဖစ္သို႕လည္းေကာင္း၊ ဇြန္လ ၁၇ ရက္(၇၂ နာရီအတြင္း) အဆင့္ ၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕လည္းေကာင္း ေရာက္ရွိလာမည္ဟု TSR မွ ခန္႕မွန္းထားၿပီး မုန္တိုင္းသည္ ေျမာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားရာမွ အေရွ႕ဘက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အိုကီနာဝါကၽြန္းသို႕ လာမည့္ နာရီ ၁၂၀(ဇြန္လ ၁၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၆း၃၀ နာရီ ေနာက္ပိုင္း) တြင္ ဦးတည္ ေရြ႕လ်ားမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

အားေကာင္းလာမည့္ မုန္တိုင္း GUCHOL(05W) ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ မုတၱမေကြ႕၊ မြန္တနသၤာရီ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႕တြင္ . . . → Read More: အားေကာင္းလာမည့္ မုန္တိုင္း GUCHOL(05W) ႏွင့္ ေလျပင္းအႏၱရာယ္

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းမွ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္သို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားလာမည့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း GUCHOL

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၌ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ ေန႕တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိလာခဲ့သည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 05W  သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမည္ GUCHOL(05W)  ဟု အမည္ေပးထားပါသည္။

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း GUCHOL သည္ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္၍ ေရြ႕လ်ားရင္း ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ လာမည့္ ၄၈ နာရီအတြင္း အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ မုန္တိုင္း GUCHOL ၏ မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ဒီလွဳိင္းအျမင့္ ၁၃ ေပရွိၿပီး၊ လက္ရွိ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီမိုင္ . . . → Read More: ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းမွ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္သို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားလာမည့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း GUCHOL