တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KAI-TAK ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီးျဖစ္

ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KAI-TAK သည္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းစြန္း Lai-Chau ျပည္နယ္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္သို႕ အားေပ်ာ့လာလွ်က္ရွိပါသည္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KAI-TAK သည္ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၁၈၃၀ နာရီမတိုင္မီ တရုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခအား Guangxi ျပည္နယ္ Fangchen Gang ၿမိဳ႕အနီးမွ ကုန္းတြင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္၊ ကုန္းတြင္း မုန္တိုင္းအျဖစ္ အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလဲကာ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း၊ Lang Son ျပည္နယ္၊ Bac Giang ျပည္နယ္ႏွင့္ Bac Ninh ျပည္နယ္ရွိ . . . → Read More: တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KAI-TAK ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီးျဖစ္

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KAI-TAK တရုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္း ကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိ

ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KAI-TAK သည္ တရုတ္ျပည္ ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခအား Guang Dong ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း၊ Zhanjiang ၿမိဳ႕ႏွင့္ Leizhou ၿမိဳ႕မ်ား ၾကားမွ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ တံုကင္ပင္လယ္ေကြ႕မွတစ္ဆင့္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ တရုတ္ျပည္ ေတာင္ပိုင္း နယ္စပ္အနီးမွ ကုန္းတြင္းသို႕ ထပ္မံ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KAI-TAK ၏ အရြယ္အစားမွာ အခ်င္း ၆၆၅ ကီလိုမီတာ Size (in Diameter): 665 km (360 nm) [Average] . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KAI-TAK တရုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္း ကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိ

မိုးေရခ်ိန္ႏွင့္ ေရႀကီးမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ

ေအာက္ေဖၚျပပါပံုမ်ားသည္ နာဆာ၏ TRMM(Tropical Rainfall Measuring Mission) မွ ရယူေဖၚျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤစာမ်က္ႏွာမွ ပံုမ်ားသည္ အလိုအေလ်ာက္ update ျဖစ္ပါသည္။

GEOS-5 Forecast valid at: လာမည့္ ၇၂ နာရီ အတြက္ မိုးေရခ်ိန္ခန္႕မွန္းခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။Auto Updated ျဖစ္ပါသည္၊ စာမ်က္ႏွာအား Refresh လုပ္၍ ၾကည့္ေပးပါရန္ …. လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း ေရႀကီးမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ခန္႕မွန္းခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။Auto Updated ျဖစ္ပါသည္၊ စာမ်က္ႏွာအား Refresh လုပ္၍ ၾကည့္ေပးပါရန္ ….

Hydro Model2

 

  လြန္ခဲ့ေသာ ၇ ရက္ အတြင္းရရွိသည့္ မိုးေရခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။Auto . . . → Read More: မိုးေရခ်ိန္ႏွင့္ ေရႀကီးမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ