အာေရဗ်ပင္လယ္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႕အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမုန္တိုင္းအမည္မ်ား

မုန္တိုင္းမ်ားျဖစ္လာပါက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမွ မီဒီယာသတင္းမ်ား မွန္ကန္ေစေရး၊ သတိေပးထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအေပၚ ပိုမိုစိတ္ပါဝင္စားမႈ ရွိေစေရးႏွင့္ မုန္တိုင္း အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္မည့္ လူမႈအသိုင္းအဝန္းအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား တိုးတက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကေစေရး စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မုန္တိုင္းမ်ားကို လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ ခြဲျခား သတ္မွတ္ႏိုင္ၾကေစရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမည္ေပးျခင္းကို လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားစြာကပင္ စတင္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကပါသည္။

အစပိုင္းတြင္ မုန္တိုင္း အမည္မ်ားကို အဆင္ေျပသလို ေပးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၂ဝ ရာစု အလယ္ပိုင္းမွ စတင္၍ မုန္တိုင္းမ်ား၏အမည္ကို အမ်ဳိးသမီးအမည္မ်ား ေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ မိုးေလဝသပညာရွင္မ်ားက ထိုအမည္မ်ားကို အဂၤလိပ္အကၡရာစဥ္အလိုက္ (ဥပမာ – A=Anne – ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြက္ ပထမဦးဆံုး စတင္ျဖစ္ေပၚသည့္ မုန္တိုင္း) အမည္ေပးရန္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး အတၱလႏၱိတ္သမုဒၵရာ၌ျဖစ္ေပၚေသာ မုန္တိုင္းမ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ . . . → Read More: အာေရဗ်ပင္လယ္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႕အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမုန္တိုင္းအမည္မ်ား

ပင္လယ္(၄)ခုျဖတ္သန္းခဲ့သည္ 30W – မွတ္တမ္း

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တြင္ စတင္ ျဖစ္ေပၚၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္၊ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕၊ ကပၸလီပင္လယ္၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႕အား ျဖတ္သန္းကာ အာေရဗ်ပင္လယ္ထိေရာက္ရွိလာေသာ 30W သည္ အာေရဗ်ပင္လယ္အတြင္း အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ (ပံု)

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မည္သည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမွ ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း မုန္တိုင္းတစ္လံုး၏ ရွည္လ်ားလွေသာ ခရီးအား ဗဟုသုတအျဖစ္ မွတ္တမ္းထားႏိုင္ရန္ ဤ post အား ေရးသားသိမ္းဆည္းထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 30W ၏ ယခင္ ေရးသားခဲ့သည့္ post – http://blog.mmweather.com/2013/11/08/regeneration-lpc-andaman-sea-bay-of-bengal/

30W စတင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အထိ ေရြ႕လ်ားမႈ မွတ္တမ္းပံု (WUND) . . . → Read More: ပင္လယ္(၄)ခုျဖတ္သန္းခဲ့သည္ 30W – မွတ္တမ္း

အာေရဗ်ပင္လယ္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႕မွ INVEST 96A ႏွင့္ INVEST 97B တို႕၏ အေျခအေနခန္႕မွန္းခ်က္

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 97B တို႕သည္ မုန္တိုင္းငယ္မ်ားအဆင့္သို႕ မေရာက္ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း အားအေကာင္းဆံုးအေျခအေနသို႕ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ WUND တြင္ ခန္႕မွန္းပံုေဖၚထားပံုျဖစ္ပါသည္။

SYSTEM 96A ႏွင့္ 97B တို႕၏ ညာဘက္ျခမ္းေလတိုက္ႏွဳန္းမွာ 96A ဘက္တြင္ တစ္နာရီ ၃၅-၄ဝ မိုင္ႏွဳန္းအထိရွိေသာ္လည္း 97B ဘက္တြင္ တစ္နာရီ ၂ဝ-၂၅ မိုင္ႏွဳန္းအထိသာရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုင္းမိုးေလဝသဌာန Chart တြင္ ဇြန္လ ၃ ရက္ ညေန ၁၈၃ဝ နာရီ၌ 97B ၏ ဗဟိုေလဖိအား 998hPa သို႕ က်ဆင္းလွ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္ – LINK

GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္၏ Raw Data loading လုပ္ခ်ိန္မွ . . . → Read More: အာေရဗ်ပင္လယ္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႕မွ INVEST 96A ႏွင့္ INVEST 97B တို႕၏ အေျခအေနခန္႕မွန္းခ်က္

မုတ္သံုဝင္ေရာက္ခ်ိန္ႏွင့္ အိႏိၵယ သမုဒၵရာ အေျခအေန

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားသို႕ မုတ္သံုဝင္ေရာက္ၿပီး မိုးရြာသြန္းမႈ စတင္ခ်ိန္တြင္ အိႏိၵယသမုဒၵရာ ေတာင္ပိုင္း အာေရဗ်ပင္လယ္၊ Madagascar ကၽြန္း ေျမာက္ပိုင္း၊ ေတာင္လတၱီတြတ္ ၁၁ ဒီဂရီ ခန္႕၌ ေမလ ၁၉ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆ နာရီခြဲမွ စတင္၍  ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 97S ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

အိႏိၵယ သမုဒၵရာ အာေရဗ်ပင္လယ္မွ 97S 19 May 2012 1200Z Location: -10.5 49.2 Winds: 15 knots Central Pressure: 1010 hPa

အိႏိၵယသမုဒၵရာ၏ ေတာင္ပိုင္းမွာေရာ၊ ေျမာက္ပိုင္းမွာပါ – အာေရဗ် ပင္လယ္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ျမန္မာ့ . . . → Read More: မုတ္သံုဝင္ေရာက္ခ်ိန္ႏွင့္ အိႏိၵယ သမုဒၵရာ အေျခအေန