ေနေပါက္ကြဲမွဳတခုျဖစ္ေပၚလာနုိင္

၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ေန၏ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ေပါက္ကြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးကို ခ်ိနဲ႔ေစေတာ့မည္ဟု သိပၸံပညာရွင္မ်ားက အတည္ျပဳ

လာမည့္ ၃ ႏွစ္အတြင္း ေနမွ ႀကီးမားလွေသာ စြမ္းအင္ ေပါက္ကြဲမႈႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုး ခ်ိနဲ႔ထိခိုက္ ဆံုးရံႈးမႈမ်ား ျဖစ္လာမည္ဟု မေန႔က သိပၸံပညာရွင္မ်ားက တရား၀င္ ေျပာၾကားလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆန္းသတင္းစာအရ သိရသည္။

သိပၸံပညာရွင္မ်ား စိုးရိမ္ေနသည္မွာ ႀကီးမားလွေသာ ေန၏ ဆိုလာ အ၀န္းအ၀ိုင္းႀကီးသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၌ ပ်ံကား ထြက္လာၿပီး ကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုးကို အဆံုးတုိင္ ၀႐ုန္းသုန္းကား ျဖစ္မႈမ်ားကို ေပၚေပါက္ေစမည္ဟု ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း ရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ရာစုႏွစ္ တစ္ခုအတြင္း ေပၚေပါက္ခဲလွေသာ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး စြမ္းအားႀကီးမားလွေသာ အာကာသ . . . → Read More: ေနေပါက္ကြဲမွဳတခုျဖစ္ေပၚလာနုိင္