ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ဝင္ေရာက္လာသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KALMAEGI(15W)

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ဝင္ေရာက္လာၿပီ ျဖစ္ေသာ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KALMAEGI(15W)သည္ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။ ယေန႕(စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနာက္ဆံုး ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ မုန္တိုင္း လမ္းေၾကာင္း ေတာင္ဘက္သို႕ ၄၅ မိုင္ခန္႕ က်လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ (ပံု-၁)

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KALMAEGI သည္ တရုတ္ျပည္မ ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္း မျပဳမီ မူလခန္႕မွန္းထားသည့္(အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ အေျခအေန) ေလာက္ အားေကာင္းေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္အဆင့္ျဖင့္သာ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ အေစာပိုင္းတြင္ ဟိုင္နန္ကၽြန္းေျမာက္ပိုင္ ကမ္းေျခအား လည္းေကာင္း၊ တံုကင္ပင္လယ္ေကြ႕အားဆက္လက္ ျဖတ္သန္းၿပီးေနာက္ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ ည ပိုင္းတြင္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းကမ္းေျခအား Hanoi . . . → Read More: ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ဝင္ေရာက္လာသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KALMAEGI(15W)

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KALMAEGI(15W)

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေသာ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KALMAEGI(15W)သည္ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းသို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိၿပီး ယေန႕(စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ ညေနပိုင္း)တြင္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိကာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းအား တနလၤာေန႕(စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ နံနက္ပိုင္း)အထိ ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းသို႕ ဝင္ေရာက္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

TY Kalmaegi (Luis) is expected to continue moving west-northwest as it accelerates throughout the outlook period. On the forecast track, TY Kalmaegi (Luis) will . . . → Read More: ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KALMAEGI(15W)

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည့္ 15W

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္ ပင္လယ္ျပင္မွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 15W(FIFTEEN)သည္ ယေန႕ညေနပိုင္းမွ စတင္၍ အားေကာင္းလာၿပီး အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ေရာက္ရွိကာ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္(ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းသို႕ ဦးတည္၍)ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည္ျဖစ္ပါသည္။ မုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းအား ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ဆက္လက္ ဝင္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။(ပံု-၁)

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ နံနက္ပိုင္းမွ စတင္ကာ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီး အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္(ေဟာင္ေကာင္/မကာအို)သို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားမည္ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မိုးေလဝသဌာနမ်ားမွ ခန္႕မွန္းထားပါသည္။(ပံု-၂)

စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မုန္တိုင္း တရုတ္ျပည္မ၊ ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီး၊ . . . → Read More: ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည့္ 15W

INVEST 94W ၁၂ နာရီမွ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္း ျဖစ္လာႏိုင္မည္

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ INVEST 94W သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ မနီလာ၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၇၇ဝ ခန္႕ ဖိလစ္ပိုင္ေတာင္ပိုင္း အနီးဆံုးကမ္းေျခမွ မိုင္ ၁၇ဝ ခန္႕ အကြာ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဗဟိုျပဳေနကာ လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁၅ ေနာ္တီကယ္မိုင္နွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။။ JTWC ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ လာမည့္ ၁၂ နာရီမွ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္း ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ HIGH အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း 20 knots အထိ ရွိၿပီး ဗဟိုဖိအား 1004 MB အထိ က်ဆင္းလာေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

1. . . . → Read More: INVEST 94W ၁၂ နာရီမွ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္း ျဖစ္လာႏိုင္မည္

INVEST 94W ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲ

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 94W သည္ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ JTWC ေနာက္ဆံုး ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ 94W သည္ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခအဆင့္ LOW တြင္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

THE AREA OF CONVECTION PREVIOUSLY LOCATED NEAR 9.0N 131.6E, IS NOW LOCATED NEAR 9.7N 129.8E, APPROXIMATELY 600 NM EAST-SOUTHEAST OF MANILA, PHILIPPINES. ANIMATED ENHANCED INFRARED SATELLITE IMAGERY DEPICTS A VERY BROAD . . . → Read More: INVEST 94W ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲ

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ INVEST 94W ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိၿပီး မုန္တိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခ LOW အဆင့္ သို႕ ေရာက္ရွိလာ

မတ္လ ၁၂ ရေက္ေန႕တြင္ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္သို႕ ခ်ဥ္းကပ္လာၿပီျဖစ္သည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 94W သည္ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနၿပီး ယေန႕(မတ္လ ၁၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီ)တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၈၉ဝ ခန္႕၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ကမ္းေျခမွ မိုင္ ၄၆ဝ ခန္႕သို႕ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း NRL data မ်ားအရ ေတြ႕ရပါသည္(ပံု)

INVEST 94W သည္ ဆက္လက္အားေကာင္းလာမည့္ အေျခအေနမေတြ႕ရေသးေသာ္လည္း JTWC မွ ၂၄ နာရီအတြင္ မုန္တိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခ LOW အဆင့္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ AN AREA . . . → Read More: ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ INVEST 94W ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိၿပီး မုန္တိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခ LOW အဆင့္ သို႕ ေရာက္ရွိလာ

ပင္လယ္(၄)ခုျဖတ္သန္းခဲ့သည္ 30W – မွတ္တမ္း

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တြင္ စတင္ ျဖစ္ေပၚၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္၊ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕၊ ကပၸလီပင္လယ္၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႕အား ျဖတ္သန္းကာ အာေရဗ်ပင္လယ္ထိေရာက္ရွိလာေသာ 30W သည္ အာေရဗ်ပင္လယ္အတြင္း အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ (ပံု)

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မည္သည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမွ ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း မုန္တိုင္းတစ္လံုး၏ ရွည္လ်ားလွေသာ ခရီးအား ဗဟုသုတအျဖစ္ မွတ္တမ္းထားႏိုင္ရန္ ဤ post အား ေရးသားသိမ္းဆည္းထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 30W ၏ ယခင္ ေရးသားခဲ့သည့္ post – http://blog.mmweather.com/2013/11/08/regeneration-lpc-andaman-sea-bay-of-bengal/

30W စတင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အထိ ေရြ႕လ်ားမႈ မွတ္တမ္းပံု (WUND) . . . → Read More: ပင္လယ္(၄)ခုျဖတ္သန္းခဲ့သည္ 30W – မွတ္တမ္း

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ပိုင္းမွ ကမာၻ႕အားအျပင္းဆံုး စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း HAIYAN

မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ – ၃၁၅ ကီလိုမီတာမွ Peak wind gust ၃၈ဝ ကီလိုမီတာအထိ ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈမ်ားျဖင့္ အဆင့္-၅ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း HAIYAN(31W) သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းအား ယေန႕နံနက္ အေစာပိုင္းတြင္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္လွ်က္ရွိပါသည္။ မုန္တိုင္းလမ္းေၾကာင္းတြင္ လူဦးေရ ၂၅ သန္းခန္႕ ေနထုိင္လွ်က္ရွိၾကၿပီး၊ ကၽြန္းစုမ်ားရွိေသာ ေျမမ်က္ႏွာျပင္အေနအထားေၾကာင့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရပါသည္။

အဆင့္-၅(CAT-5)စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း HAIYAN သည္ ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ခဲ့ဘူးသည့္ မုန္တိုင္းမ်ားအနက္ ကမာၻ႕အားအျပင္းဆံုး စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္သြားၿပီျဖစ္ပါသည္။

With sustained winds of 315 kph (195 mph) and gusts as strong . . . → Read More: ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ပိုင္းမွ ကမာၻ႕အားအျပင္းဆံုး စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း HAIYAN

အဆင့္-၅ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း HAIYAN

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း HAIYAN သည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီ JTWC မွ သတိေပးထုတ္ျပန္ခ်က္ warning-16 ႏွင့္ TSR ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ အဆင့္-၅ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး အနီးဆံုး ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ကမ္းေျခ၏ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၅ဝဝ ခန္႕အကြာပင္လယ္ျပင္အား ဗဟိုျပဳလွ်က္ရွိၿပီး အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ၁၆ ေနာ္တီကယ္မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ Heading 285 degrees သို႕ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။

ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား … 07/00Z (SUPER TYPHOON 31W (HAIYAN) WARNING NR 016- 150 knots) TYPHOON 31W . . . → Read More: အဆင့္-၅ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း HAIYAN

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ TD-18W ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္မွ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း 17W

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္၊ ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအနီး ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 18W သည္ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ဒါနန္းၿမိဳ႕ ေျမက္ဘက္မွ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၂၄း၃ဝ နာရီတြင္ ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ကာ ႂကြင္းက်န္ေသာ တိမ္တိုက္မ်ားသည္ အေနာက္ဘက္(ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းတို႕သို႕) ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေရာက္ရွိမည္ဟု ခန္႕မွန္းပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကာမႈဦးစီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္မွ ေကာက္ႏွဳတ္ ေဖၚျပခ်က္ ေန႔စဥ္မိုးေလ၀သသတင္း (၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၁၈)ရက္ေန႔  မြန္းလြဲ(၂း၀၀)နာရီအခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္)

ယေန႕နံနက္(၀၉း၃၀)နာရီအခ်ိန္ထိမိုးေလ၀သတိုင္းထြာခ်က္အက်ဳဥ္းခ်ဳပ္။ လြန္ခဲ့ေသာ(၂၄)နာရီအတြင္းက ကယားျပည္နယ္ တြင္ေနရာက်ဲက်ဲ၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊မေကြးတိုင္းေဒသၾကီးနွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာစိပ္စိပ္ႏွင့္ က်န္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာအႏွံ႔အျပား မိုးထစ္ခ်ဴန္းရြာခဲ့ၿပီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ေနရာကြက္၍ မိုးႀကီးခဲ့ပါသည္။ မွတ္သားဖြယ္ရာမိုးေရခ်ိန္မ်ားမွာ သံတြဲၿမိဳ႕တြင္ . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ TD-18W ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္မွ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း 17W