ပင္လယ္(၄)ခုျဖတ္သန္းခဲ့သည္ 30W – မွတ္တမ္း

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တြင္ စတင္ ျဖစ္ေပၚၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္၊ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕၊ ကပၸလီပင္လယ္၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႕အား ျဖတ္သန္းကာ အာေရဗ်ပင္လယ္ထိေရာက္ရွိလာေသာ 30W သည္ အာေရဗ်ပင္လယ္အတြင္း အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ (ပံု)

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မည္သည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမွ ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း မုန္တိုင္းတစ္လံုး၏ ရွည္လ်ားလွေသာ ခရီးအား ဗဟုသုတအျဖစ္ မွတ္တမ္းထားႏိုင္ရန္ ဤ post အား ေရးသားသိမ္းဆည္းထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 30W ၏ ယခင္ ေရးသားခဲ့သည့္ post – http://blog.mmweather.com/2013/11/08/regeneration-lpc-andaman-sea-bay-of-bengal/

30W စတင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အထိ ေရြ႕လ်ားမႈ မွတ္တမ္းပံု (WUND) . . . → Read More: ပင္လယ္(၄)ခုျဖတ္သန္းခဲ့သည္ 30W – မွတ္တမ္း

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 25W ၄၈ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းငယ္ ျဖစ္လာမည္

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၁၈၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်င္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း Tropical Depression 25W(TWENTY-FIVE)သည္ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိၿပီး ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဟိုခ်ီမင္းစီးတီး ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၉ဝ ခန္႕သို႕ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 25W သည္ လာမည့္ ၁၂ နာရီအတြင္း ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းစြန္း Ca Mau ျပည္နယ္အား ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

လာမည့္ ၄၈ နာရီအတြင္း ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕အတြင္းတြင္ 25W သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး မုန္တိုင္းငယ္အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာကာ ၇၂ နာရီအတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ . . . → Read More: ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 25W ၄၈ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းငယ္ ျဖစ္လာမည္