မုန္တိုင္း ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ အေျခအေနမရွိေသာ္လည္း မိုးရြာသြန္းမႈ ပိုလာႏိုင္

ေအာက္ေဖၚျပပါ Global Tropical Hazards Outlook မွ ဇြန္လ ၆ ရက္-ဇြန္လ ၁၆ ရက္ အတြင္း ရာသီဥတု ခန္႕မွန္းေဖၚျပသည့္ ပံု အရ ဇြန္လ ၁၃ ရက္မွ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ အတြင္း ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း(ဖိလစ္ပိုင္အေရွ႕ပင္လယ္)ႏွင့္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေရွ႕ပိုင္း(မကၠဆီကို အေနာက္ဘက္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္) တို႕တြင္ မုန္တိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း ေတြရွိရၿပီး၊ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ယင္းႏွင့္ ထိစပ္လွ်က္ရွိသည့္ ကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ားတြင္ ေဖၚျပပါ ရက္သတၱပတ္ တစ္ပတ္အတြင္း ပံုမွန္မိုးေရခ်ိန္ထက္ ပိုမို ရြာသြန္းဘြယ္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ (ပံု-၁)

ဇြန္လ ၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁၀၃၀ နာရီတြင္ . . . → Read More: မုန္တိုင္း ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ အေျခအေနမရွိေသာ္လည္း မိုးရြာသြန္းမႈ ပိုလာႏိုင္

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ရာသီဥတု အေျခအေနမ်ား

ကပၸလီပင္လယ္ျပင္တြင္ ဇြန္လ ၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၂း၃၀ နာရီခန္႕မွ စတင္၍ တိမ္တိုက္စုဖြဲ႕ျဖစ္ေပၚမႈ အားေကာင္းစြာ ျဖစ္ေပၚလာေနၿပီး၊ တိမ္တိုက္အရြယ္အစား အခ်င္း မိုင္ ၅၀၀ ခန္႕ အထိ ႀကီးမားေနေၾကာင္း နံနက္ ၀၆း၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။ ၄င္း တိမ္တိုက္သည္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းသို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားႏိုင္ပါသည္။ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ (Low Pressure Cell) ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနမရွိပါ။

ဂ်ပန္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တိုင္ဖြန္း မုန္တိုင္း MAWAR သည္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ ေလ်ာ့သြားၿပီး ဂ်ပန္ပင္လယ္၌ အားေပ်ာ့ပ်က္ပ်ယ္သြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

အိႏိၵယ သမုဒၵရာေတာင္ပိုင္း – အာေရဗ်ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ . . . → Read More: ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ရာသီဥတု အေျခအေနမ်ား