ငလ်င္တစ္ခု၏ အင္အား ဘယ္ေလာက္ျပင္းသလဲ?

ငလ်င္ျပင္းအား ႏွဳိင္းယွဥ္တြက္ခ်က္ျခင္း

ငလ်င္တစ္ခု လႈပ္ခတ္ရာတြင္ ျပင္းအား ရစ္ခ်စ္တာ စေကး ၄ ရသည္ ဆိုပါစို႕၊ အကယ္၍ ျပင္းအား ၄ လႈပ္ခတ္မည့္ အစား ျပင္းအား ၇ အဆင့္လႈပ္မည္ဆိုလွ်င္ ျပင္းအား ၇ အဆင့္လႈပ္သည့္ ငလ်င္သည္ ျပင္းအား အဆင့္ ၄ ထက္ – အဆေပါင္း ၁၀၀၀ ပိုမို ျပင္းထန္ေၾကာင္း တြက္ခ်က္ ယူႏိုင္ေပသည္။ ထိုကဲ့သို႕ တြက္ခ်က္ရန္ ေအာက္ပါ ညီမွ်ျခင္းကို မိမိ လိုအပ္သည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္ အစားထိုးတြက္ခ်က္ရယူႏိုင္ပါသည္ –

A magnitude 8.7 earthquake is 794 times BIGGER on a seismogram than . . . → Read More: ငလ်င္တစ္ခု၏ အင္အား ဘယ္ေလာက္ျပင္းသလဲ?