ကမာၻ႕ငလွ်င္အေျခအေနမ်ား

USGS မွ ရယူထားသည့္ – ၇ ရက္အတြင္း – ျပင္းအား ၂.၅ႏွင့္ အထက္ ငလွ်င္မ်ား၊ ျပင္းအား ၅.ဝ ႏွင့္အထက္ ငလွ်င္လႈပ္ခတ္မႈ အေျခအေနမ်ား(၂ – မ်ဳိး)ႏွင့္
လြန္ခဲ့သည့္(၁)နာရီအတြင္းလႈပ္ခဲ့သည့္ ျပင္းအား ၁ ႏွင့္ အထက္ ငလွ်င္မ်ား ကို RSS feed မ်ားမွ ရယူေဖၚျပေပးထားပါသည္။

REFRESH this page to view updated RSS data …

Go to USGS page

Latest Earthquakes in the World – Past 7 days

2 comments to ကမာၻ႕ငလွ်င္အေျခအေနမ်ား

You must be logged in to post a comment.