ဂ်ပန္သို႕ ဝင္မည့္ မုန္တိုင္း MAN-YI – 16W ႏွင့္ ျမန္မာ့မိုးေလဝသအေျခအေန

ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပုိင္း ပင္လယ္ျပင္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ မုန္တိုင္း 16W(MAN-YI)သည္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၆း၃ဝ နာရီေနာက္ပိုင္းတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ဟြန္းရႈကၽြန္းမႀကီး၏ ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခအား ကပ္၍ ျဖတ္သန္းတိုက္ခတ္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ထိုင္း၊ ဗီယက္နန္၊ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံတို႕အေပၚမွ ေလဖိအားနည္း Trough line သည္ ေအာက္ဘက္ဆင္းလိုက္ အေပၚျပန္တက္လာလိုက္ႏွင့္ ေရြ႕လ်ားေနသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားအတြက္ မိုးပိုမိုလာႏိုင္မည့္ အေျခအေနဆက္လက္ ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

ယေန႕ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၂ဝးဝဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ ပံုအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း၊ မေကြးတိုင္း ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႕ အေပၚသို႕ ထူထပ္သိပ္သည္းေသာ . . . → Read More: ဂ်ပန္သို႕ ဝင္မည့္ မုန္တိုင္း MAN-YI – 16W ႏွင့္ ျမန္မာ့မိုးေလဝသအေျခအေန

ဇြန္လ ၃ ရက္ – ၄ရက္ ၂၄ နာရီ မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေနျပေျမပံု

ဇြန္လ (၄)ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၆း၃ဝ နာရီအထိ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေနျပ ေျမပံုျဖစ္ပါသည္။

   

မိုးရိပ္မ်ား စတင္ျပသလာၿပီျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့မိုးေလဝသ အေျခအေန

ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၈ နာရီခြဲတြင္ ရရွိသည့္ ၿဂိဳလ္တုတိမ္ပံုမွ တိမ္ထုစုဖြဲ႕ ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနအရ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နန္၊ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ နယ္စပ္မွ“တစ္ဆင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေပၚသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္လွ်က္ ေတာင္မွ ေျမာက္သို႕ ေရြ႕လ်ားျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ တိမ္တိုက္မ်ား၊ အိႏိၵိယႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိသည့္ တိမ္တိုက္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၏ WRF ကြန္ပ်ဴတာ ေမာ္ဒယ္မွ လာမည့္ ၇၂ နာရီ မိုးရြာသြန္းမႈခန္႕မွန္းေျချပ ပံုတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားသို႕ မိုးရြာသြန္းႏိုင္ေျခကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

MMWeather Blog မွ ျမန္မာႏိုင္ငံၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ဳိ႕၏ မိုးေလဝသအေျခအေနျပ . . . → Read More: မိုးရိပ္မ်ား စတင္ျပသလာၿပီျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့မိုးေလဝသ အေျခအေန

သႀကၤန္ကာလ မိုးရြာသြန္းႏိုင္ေျခ

GFS Model မွ ပစိဖိတ္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း NW-Pacific ေဒသခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားအရ …

မဟာသႀကၤန္ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း (လတၱီတြဒ္ ၁၅ ဒီဂရီႏွင့္ ေအာက္ပိုင္း) ေဒသမ်ားတြင္သာ မိုးအနည္းငယ္ ရြာႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္၊

ေအာက္ေဖၚျပပါပံုမွာ – မဟာသႀကၤန္အက်ေန႕ ဧၿပီလ ၁၄ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၆း၃ဝ နာရီ (ယခု ခန္႕မွန္းခ်က္ ရရွိခ်ိန္မွ နာရီ ၁၅ဝ) တြင္ မိုးရြာသြန္းမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ ေဒသမ်ားျပပံု ျဖစ္ပါသည္။

ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္တို႕ျဖင့္ မိုးေလဝသအေျခအေနကို ခန္႕မွန္း ေလ့လာျခင္း

NOGAPs (U.S.Navy’s Operational Global Atmospheric Prediction System Model) ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုမ်ားသည္ တိမ္ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေန၊ အထူအပါးႏွင့္ ေရြ႕လ်ားမႈတို႕ကို ေဖၚျပၿပီး ေကာင္းကင္မွ တိမ္ကင္းစင္မႈ အေျခအေန ႏွင့္ မိုးရြာသြန္းႏိုင္မႈတို႕ကို ခန္႕မွန္းႏိုင္ေသာ္လည္း အပူခ်ိန္၊ ဖိအား၊ ေလတိုက္ခတ္မႈ ႏွင့္ အျမင့္ေပအလိုက္ ကြဲျပားသည့္ အေျခအေနတို႕ကို ခန္႕မွန္းႏိုင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာ ေမာ္ဒယ္ႏွင့္ ၿဂိဳလ္ဓါတ္ပံု (၂)မ်ဳိးေပါင္းစပ္ထားျခင္းမွ ရရွိေသာ ရလဒ္မ်ားကို ပံုတြင္ ေဖၚျပျခင္းျဖင့္ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းမႈကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Satellite pictures provide a realistic depiction of cloud cover, texture, and movement. They can . . . → Read More: ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္တို႕ျဖင့္ မိုးေလဝသအေျခအေနကို ခန္႕မွန္း ေလ့လာျခင္း

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ မိုးေလဝသ အေျခအေန

ဇြန္လ ၈ ရက္ မနက္ – ၇ နာရီခြဲမွာ ေတြ႕ရတဲ့ ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုအရ ကပၸလီပင္လယ္နဲ႕ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အလယ္ပိုင္း၊ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္း ေတာင္ပိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသေတြေပၚမွာ တိမ္ထုစုဖြဲ႕မႈ အား ဆက္လက္ေကာင္းေနဆဲျဖစ္တာ ေတြ႕ရပါတယ္။(ပံု-၁)

မေန႕က(ဇြန္လ ၇ ရက္ ညေနပိုင္းမွာ) သံုးခြ ၿမိဳ႕နယ္၊ တံတားၿမိဳ႕ဘက္မွာ ေလျပင္းတိုက္ၿပီး မိုးရြာတဲ့ အတြက္ အိမ္အမိုးေတြ၊ စေလာင္းေတြလန္ၿပီး တခ်ဳိ႕ အင္တင္နာ တိုင္ေတြ က်ဳိးကုန္တယ္၊ သစ္ကိုင္းေတြ ဓါတ္ႀကိဳးေပၚက်လို႕ အခုထိ လွ်ပ္စစ္မီး ျပန္မရေသးဘူးလို႕ ၾကားရပါတယ္။

ဒီေန႕အတြက္လဲ Windshear Chart အရ အေပၚမွာ ေျပာခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေအာက္ပိုင္းေဒသေတြမွာ တစ္နာရီမိုင္ ၂၀ မွ ၃၀ . . . → Read More: ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ မိုးေလဝသ အေျခအေန

ေမလ ၁၀ ရက္မွ ၂၄ ရက္ အထိ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ိဳ႕ မိုးရြာႏိုင္ေျခဇယား

Thumbnail ပံုမ်ားေပၚတြင္ Mouseover လုပ္၍ မိမိၾကည့္လိုသည့္ ၿမိဳ႕၏ ဇယားကို ေရြးခ်ယ္ပါရန္ ..

[nggallery id=25]

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ ေရြ႕လ်ားလာမည့္ မုန္တိုင္း ၂ လံုး

HAITANG(21W) ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း HAITANG သည္ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႕တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္အျဖစ္ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ ၿပီး တျဖည္းျဖည္းအင္အားပိုေကာင္းလာကာ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆ နာရီခြဲတြင္ ေလဖိအားနည္း ရပ္ဝန္းအျဖစ္သို႕ စတင္ေရာက္ရွိၿပီး၊ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ ေန႕လည္ ၁၂ နာရီခြဲ တြင္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း HAITANG သည္ ဗီယက္နမ္ ကမ္းေျခကို Quang Binh ျပည္နယ္ Dong Hoi ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ ၃၅ မိုင္ခန္႕ Quang Tri ျပည္နယ္ အစပ္မွ လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ဘြယ္ရွိေနပါသည္။အပူပိုင္းမုန္တိုင္း HAITANG . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ ေရြ႕လ်ားလာမည့္ မုန္တိုင္း ၂ လံုး

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာမွ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုးပိုလာဦးမည္လား

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းတို႕တြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အားေကာင္းေသာ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NANMADOL(14W) – ႏွင့္ TALAS(15W) တို႕၏ အရွိန္ေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအတြက္ မုတ္သုန္မိုးကို ပိုမိုေစသည္ ဟု မွတ္သားရပါသည္။ ထို႕အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအတြက္လည္း ကုန္လုနီးနီး မုတ္သုန္ရာသီကို အားပိုေကာင္းေစၿပီး မိုးမ်ားလာေစမည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ျဖစ္ေပၚေစလွ်က္ရွိေနပါသည္။ မိုးရြာသြန္းမႈျဖစ္ႏိုင္ေျခ Slide Show ကိုၾကည့္ပါရန္။

မုန္တိုင္း ၂ ခု ၏ နီးကပ္မႈေၾကာင့္ Fujiwara Effect ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္ဟုလည္း ခန္႕မွန္းထားၾကပါသည္။

The Tropical Depression which was lingering WNW of Guam has strengthened to Tropical Storm TALAS . . . → Read More: ပစိဖိတ္သမုဒၵရာမွ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုးပိုလာဦးမည္လား

မိုးေရခ်ိန္ႏွင့္ ေရႀကီးမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ

ေအာက္ေဖၚျပပါပံုမ်ားသည္ နာဆာ၏ TRMM(Tropical Rainfall Measuring Mission) မွ ရယူေဖၚျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤစာမ်က္ႏွာမွ ပံုမ်ားသည္ အလိုအေလ်ာက္ update ျဖစ္ပါသည္။

GEOS-5 Forecast valid at: လာမည့္ ၇၂ နာရီ အတြက္ မိုးေရခ်ိန္ခန္႕မွန္းခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။Auto Updated ျဖစ္ပါသည္၊ စာမ်က္ႏွာအား Refresh လုပ္၍ ၾကည့္ေပးပါရန္ …. လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း ေရႀကီးမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ခန္႕မွန္းခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။Auto Updated ျဖစ္ပါသည္၊ စာမ်က္ႏွာအား Refresh လုပ္၍ ၾကည့္ေပးပါရန္ ….

Hydro Model2

 

  လြန္ခဲ့ေသာ ၇ ရက္ အတြင္းရရွိသည့္ မိုးေရခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။Auto . . . → Read More: မိုးေရခ်ိန္ႏွင့္ ေရႀကီးမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ