ဂီရိ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ ေဒသမ်ားအတြက္ တာေပၚလင္ စ မ်ား လိုအပ္လွ်က္ရွိ

ဂီရိ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံေဒသမ်ားတြင္ တာေပၚလင္ စ မ်ား လိုအပ္လွ်က္ရွိေနေၾကာင္း သိရပါသျဖင့္ NCV မွ တစ္ဆင့္လွဴဒါန္းႏိုင္ၾကပါေၾကာင္း၊ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာမွာ –

ဦးေမာင္စိန္၊ ဥကၠ႒၊ အေဆာင္(၃)၊ အခန္း(၃)၊ Myanmar Infotech, Noble Compassionate Volunteer (NCV) ဖုန္း ၆၅၂၂၆၇၊ ၆၅၂၂၆၈ သို႕ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္ၾကပါသည္။