အပူပိုင္းမုန္တိုင္း PAKHAR ႏွင့္ က်ေရာက္ႏိုင္မည့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္

အပူပိုင္းမုန္တုိင္း PAKHAR ျဖတ္သန္းဝင္ေရာက္မည့္ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရဘြယ္ရွိသည့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမွာ မုန္တိုင္း ျဖတ္သန္းဝင္ေရာက္မည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွ Can Gio Mangrove Biosphere Reserve ေၾကာင့္ သက္သာရ ရႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါသည္။ Boisphere အျဖစ္ ကာကြယ္ထားသည့္ ဒီေရေတာမွာ မုန္တိုင္းဝင္ရာလမ္းေၾကာင္းတြင္ စတုရန္းမိုင္ ၃၀၀ ခန္႕ အက်ယ္အဝန္းျဖင့္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ အေျခအေနကိုလည္းေတြ႕ရပါသည္။ ေအာက္ပံုတြင္ မုန္တိုင္းဝင္ေရာက္မည့္ လမ္းေၾကာင္း ဦးတည္ရာအရပ္ျပ ျမားအနီေရာင္ေအာက္မွ အစိမ္းေရာင္ ကြင္းျပင္မွာ Can Gio Mangrove Biosphere Reserve ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ဆံုး ရရွိသည့္ မုန္တိုင္း PAKHAR ဝင္ေရာက္မည့္ လမ္းေၾကာင္းမွာ ေတာင္ဘက္သို႕ အနည္းငယ္ က်သြားၿပီး ဟိုခ်ီမင္းစီးတီး ေလဆိပ္အနီးမွ ကပ္၍ . . . → Read More: အပူပိုင္းမုန္တိုင္း PAKHAR ႏွင့္ က်ေရာက္ႏိုင္မည့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္

၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ အေနာက္ပစိဖိတ္ – အိႏိၵယသမုဒၵရာ မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚမႈ မွတ္တမ္း

Download PDF format

West Pacific Ocean North Indian Ocean Remarks # Name Date Wind Pres Cat # Name Date Wind Pres Cat 2000 2000 # Name Date Wind Pres Cat # Name Date Wind Pres Cat 1 Super Typhoon DAMREY 05-12 MAY 155 5 1 Tropical Storm 01B 16-18 OCT 35  – 2 Tropical . . . → Read More: ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ အေနာက္ပစိဖိတ္ – အိႏိၵယသမုဒၵရာ မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚမႈ မွတ္တမ္း