တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KAI-TAK ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီးျဖစ္

ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KAI-TAK သည္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းစြန္း Lai-Chau ျပည္နယ္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္သို႕ အားေပ်ာ့လာလွ်က္ရွိပါသည္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KAI-TAK သည္ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၁၈၃၀ နာရီမတိုင္မီ တရုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခအား Guangxi ျပည္နယ္ Fangchen Gang ၿမိဳ႕အနီးမွ ကုန္းတြင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္၊ ကုန္းတြင္း မုန္တိုင္းအျဖစ္ အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလဲကာ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း၊ Lang Son ျပည္နယ္၊ Bac Giang ျပည္နယ္ႏွင့္ Bac Ninh ျပည္နယ္ရွိ . . . → Read More: တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KAI-TAK ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီးျဖစ္

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KAI-TAK တရုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္း ကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိ

ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KAI-TAK သည္ တရုတ္ျပည္ ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခအား Guang Dong ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း၊ Zhanjiang ၿမိဳ႕ႏွင့္ Leizhou ၿမိဳ႕မ်ား ၾကားမွ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ တံုကင္ပင္လယ္ေကြ႕မွတစ္ဆင့္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ တရုတ္ျပည္ ေတာင္ပိုင္း နယ္စပ္အနီးမွ ကုန္းတြင္းသို႕ ထပ္မံ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KAI-TAK ၏ အရြယ္အစားမွာ အခ်င္း ၆၆၅ ကီလိုမီတာ Size (in Diameter): 665 km (360 nm) [Average] . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KAI-TAK တရုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္း ကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိ

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိလာသည့္ မုန္တိုင္း KAITAK(14W) ေဟာင္ေကာင္အနီးမွ ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္မည္

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္တြင္ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အပူပိုင္း မုန္တိုင္း KAI-TAK(ဖိလစ္ပိုင္အမည္ HELEN)သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္ၿပီးေနာက္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိကာ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနပါသည္။

မုန္တိုင္း KAI-TAK လာမည့္ ၁၂ နာရီအတြင္း(ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ နံနက္ ၀၀၃၀ နာရီ) တြင္ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး၊ ၂၄ နာရီ ေနာက္ပိုင္း(ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီေနာက္ပိုင္းတြင္ တရုတ္ျပည္ ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခအား၊ Guangdong(ဂြမ္ဒံုးျပည္နယ္) ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕ အနီးမွ ကုန္းတြင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ Guangxi ျပည္နယ္ႏွင့္ Yunnan ျပည္နယ္ နယ္စပ္အနီးတြင္ လာမည့္ . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိလာသည့္ မုန္တိုင္း KAITAK(14W) ေဟာင္ေကာင္အနီးမွ ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္မည္

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း HAIKUI အႂကြင္းအက်န္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနဆဲ

ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၆၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ တရုတ္ျပည္မအေရွ႕ေတာင္ဘက္ကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း HAIKUI ၏ မုန္တိုင္း အႂကြင္းအက်န္တိမ္တိုက္သည္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း ေတာင္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၃ မိုင္ခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

12W HAIKUI – 10 Aug 2012 0000Z Location: 30.3 117.0 Winds: 25 knots Central Pressure: 1004 hPa

   MTSAT ၿဂိဳလ္တုမွ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အႂကြင္းအက်န္ တိမ္တိုက္အား ၾသဂုတ္လ . . . → Read More: တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း HAIKUI အႂကြင္းအက်န္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနဆဲ

မိုးမ်ားေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထပ္မံ ေရြ႕လ်ားလာဘြယ္ရွိသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အႂကြင္းအက်န္မ်ား

ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁၀၀၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈပံုရိပ္မ်ား(animation) အရ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း HAIKUI ၏ အႂကြင္းအက်န္မ်ားသည္ ဗီယက္နန္၊ လာအိုႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။ တရုတ္ျပည္မႀကီး ေတာင္ပိုင္းကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးပါက လာအ္ုႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းေဒသမ်ားသို႕ လာမည့္ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ေရာက္ရွိလာႏိုင္မည္ဟု ခန္႕မွန္းရပါသည္။

မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွလည္း ေနာက္(၂)အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ မိုးပိုလာႏိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ မိုးမ်ားမည့္အေျခအေန၊ ျမစ္ေရျမင့္တက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ကာကြယ္၊ ေရွာင္ရွားႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ၾကေစရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

မုန္တိုင္း အႂကြင္းအက်န္မ်ားကို  animation link  မွ တစ္ဆင့္ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ပါသည္။

. . . → Read More: မိုးမ်ားေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထပ္မံ ေရြ႕လ်ားလာဘြယ္ရွိသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အႂကြင္းအက်န္မ်ား

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း WASHI(27W) ဆက္လက္ တည္ရွိေနဆဲ

အပူပိုင္းမုန္တိုင္းမွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္ အားေလ်ာ့သြားသည့္ WASHI(27W) သည္ ဆက္လက္တည္ရွိေနၿပီး အေနာက္ေျမာက္ဘက္(ဗီယက္နန္ကမ္းေျခသို႕) ဦးတည္ေရြ႕လ်ားကာ ဟိုခ်ီမင္းစီးတီး အေနာက္ဘက္ ၂၇၅ မိုင္ခန္႕အကြာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ဗဟိုျပဳေနပါသည္။

TSR မွ တင္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ NRL data မ်ားအရ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး တျဖည္းျဖည္းအားေပ်ာ့ပ်က္ျပယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲတြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း WASHI(27W) တည္ရွိမည့္ ေနရာျပပံု အေပၚႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆ နာရီခြဲတြင္ ေရြ႕လ်ားေရာက္ရွိမည့္ ေနရာ . . . → Read More: ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း WASHI(27W) ဆက္လက္ တည္ရွိေနဆဲ

မုန္တိုင္း 02B(TWO) ၏ အႂကြင္းအက်န္မ်ား

မုန္တိုင္း 02B သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆ နာရီခြဲတြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ အျဖစ္ ကပၸလီပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္၊ စတင္ျဖစ္ေပၚခ်ိန္မွ ၂ ရက္ခန္႕တြင္ အားေပ်ာ့ေနခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲတြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အလယ္ပိုင္း၌ ျပန္လည္ စုစည္းလာကာ ပိုမိုအားေကာင္းလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ၄င္းေန႕ ေန႕လည္ ၁၂ နာရီခြဲ NRL data မ်ားတြင္ ဗဟိုဖိအား 1006 hPa သို႕ စတင္ က်ဆင္းလာကာ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။

94B သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး NRL data မ်ားအရ  ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္ . . . → Read More: မုန္တိုင္း 02B(TWO) ၏ အႂကြင္းအက်န္မ်ား

02B ဝင္ေရာက္ၿပီး မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေန

အပူပိုင္းဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္း 02B (TWO) ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ – ည ၂၄း၃ဝ နာရီတြင္ရရွိသည့္ မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေနမ်ားကိုနာဆာမွ တင္ျပထားသည့္ အတိုင္း ေဖၚျပလိုက္ပါသည္။

Areas with Severe Flood Potential on 10/19/2011 1800Z

COUNTRY WATER LEVEL & Latitude/Longitude NEARBY LOCATION Burma 128mm 20.38 94.38 မိုးရြာသြန္းသည့္ တည္ေနရာ အညႊန္း ~ 107.38km from NYAUNG-U/PAGAN 21.20 94.92 Burma 128mm 21.12 93.38 ~ 65.80km from . . . → Read More: 02B ဝင္ေရာက္ၿပီး မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေန