ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KALMAEGI(15W)

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေသာ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KALMAEGI(15W)သည္ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းသို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိၿပီး ယေန႕(စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ ညေနပိုင္း)တြင္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိကာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းအား တနလၤာေန႕(စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ နံနက္ပိုင္း)အထိ ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းသို႕ ဝင္ေရာက္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

TY Kalmaegi (Luis) is expected to continue moving west-northwest as it accelerates throughout the outlook period. On the forecast track, TY Kalmaegi (Luis) will be moving towards the western part of the Philippine Sea…and will make landfall over Eastern Isabela by late Sunday afternoon or evening…crossing Northern Luzon until early Monday morning…and will move out of the Philippine Area of Responsibility (PAR) on Monday afternoon.

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ မူလ ခန္႕မွန္းသည့္အတိုင္း အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ ေရြ႕လ်ားကာ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္၊ ညပိုင္းတြင္ ေဟာင္ေကာင္-မကာအို အေရွ႕ဘက္၊ တရုတ္ျပည္မ ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခအား Guangdong ျပည္နယ္အေနာက္ပိုင္းမွ ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KALMAEGI(15W)သည္ ကုန္းတြင္း မုန္တိုင္းအျဖစ္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တရုတ္ျပည္မ၊ Guangdong, Guangxi, ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းအား ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တရုတ္ျပည္မ Yunan ျပည္နယ္အတြင္း လားရႈိးၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၂၅ဝ ခန္႕၊ မိုင္းေယာင္းၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ ၂၂၅ မိုင္ခန္႕ (ေအာက္ေဖၚျပပါ တည္ေနရာသို႕) ကုန္းတြင္းေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း အဆင့္ျဖင့္ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္-

8/00Z – 20 knots
NAME KALMAEGI
TIME TAU 96 – 2014091800Z(စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီ)
POSITION 23.2 N, 100.2 E
WRNG NMBR 014
WIND SPD 20 KTS
MOVEMENT 280 DEG AT 16 KTS

17/00Z – 55 knots
NAME KALMAEGI
TIME TAU 72 – 2014091700Z(စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီ)
POSIT 22.0 N, 106.9 E
WRNG NMBR 014
WIND SPD 55 KTS
MOVEMENT 285 DEG AT 15 KTS

GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ႏွင့္ JTWC, TSR စသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မိုးေလဝသဌာနမ်ားမွ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းသည့္ အထက္ပါခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေရာက္ရွိမည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း(ရွမ္းျပည္နယ္ တစ္ခုလံုး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္း အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေနာက္ပိုင္း၌ မိုးရြာသြန္းမႈ ပိုမိုလာဘြယ္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းစြန္း တနသၤာရီတိုင္း ေတာင္ပိုင္းတြင္ မုတ္သံုေလအား အလြန္ေကာင္းလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါ၍ ႀကိဳတင္အသိေပးတင္ျပအပ္ပါသည္။

ပံုညႊန္း
ပံု-၁ မုန္တိုင္းလမ္းေၾကာင္း
ပံု-၂ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ ေနာက္ပိုင္း ကုန္တိုင္း မုန္တိုင္းအဆင့္မွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္အထိ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ား ေရာက္ရွိမည့္ အေျခအေန

ပံု-၁ မုန္တိုင္းလမ္းေၾကာင္း
14SEP0930MST-wide
ပံု-၂ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ ေနာက္ပိုင္း ကုန္တိုင္း မုန္တိုင္းအဆင့္မွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္အထိ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ား ေရာက္ရွိမည့္ အေျခအေန
 14SEP0930MST

You must be logged in to post a comment.