ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ အေရွ႕ပိုင္းမွ 99W ႏွင့္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ အေျခအေန

အေရွ႕ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္(INVEST 99W) စတင္ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိၿပီး၊ အေနာက္ဘက္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံဘက္သို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။

INVEST 99W
25 Jun 2014 0000Z
Location: 10.0 131.1
Winds: 15 knots
Central Pressure: 1010 hPa

ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မ်ားတြင္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္၌ မုန္တိုင္း/ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ ျဖစ္ေပၚမည့္ အေျခအေနမရွိပါ၊

ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေနာက္ပိုင္းမွ ဇူလိုင္လဆန္းအထိ မုတ္သံုေလအား အနည္းငယ္က်ဆင္းေနႏိုင္ၿပီး ဇူလိုင္လဆန္းပိုင္းမွ ျပန္လည္ အားေကာင္းလာဘြယ္ရွိေၾကာင္း၊ ေဖၚျပပါရက္ပိုင္းအတြင္း ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႕တြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ လွဳိင္းေရြ႕လ်ားမည့္ အေျခအေန၊ လွဳိင္းအျမင့္တို႕ကို ပံုမ်ားျဖင့္ ေဖၚျပေပးထားပါသည္။

INVEST 99W ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ တည္ေနရာႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္း မုတ္သံုေလတိုက္ခတ္ေနသည့္ အေျခအေန(ေအာက္ပံု)
 99w
 ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႕မွ စတင္၍ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း အနည္းငယ္ေလ်ာ့က်ၿပီး လွဳိင္းက်ဲသြားႏိုင္မည့္အေျခအေန(၁၈ စကၠန္႕လွ်င္ လွဳိင္း တစ္လံုးႏွဳန္းခန္႕)
 nvg10.pkwvdir.066.swasia
  ဇူလိုင္လဆန္းပိုင္းမွ စတင္၍ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း ျပန္တက္လာၿပီး လွဳိင္းစိတ္လာမည့္အေျခအေန(၇ စကၠန္႕မွ ၉ စကၠန္႕လွ်င္ လွဳိင္း တစ္လံုးႏွဳန္းခန္႕)
 nvg10.pkwvdir.168.swasia
 ဇြန္လ ၂၇ ရက္ ညပိုင္းမွ စတင္၍ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ေျမာက္ပိုင္း အျမင့္ဆံုး လွဳိင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၄ ေပ မွ ၇ ေပ ခန္႕
 nvg10.sgwvht.066.swasia
ဇူလိုင္ လဆန္းပိုင္းမွ စတင္၍ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ အျမင့္ဆံုး လွဳိင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခ ၄ ေပ မွ ၉ ေပ ခန္႕
 nvg10.sgwvht.174.swasia

You must be logged in to post a comment.