အာေရဗ်ပင္လယ္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႕အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမုန္တိုင္းအမည္မ်ား

မုန္တိုင္းမ်ားျဖစ္လာပါက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမွ မီဒီယာသတင္းမ်ား မွန္ကန္ေစေရး၊ သတိေပးထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအေပၚ ပိုမိုစိတ္ပါဝင္စားမႈ ရွိေစေရးႏွင့္ မုန္တိုင္း အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္မည့္ လူမႈအသိုင္းအဝန္းအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား တိုးတက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကေစေရး စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မုန္တိုင္းမ်ားကို လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ ခြဲျခား သတ္မွတ္ႏိုင္ၾကေစရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမည္ေပးျခင္းကို လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားစြာကပင္ စတင္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကပါသည္။

အစပိုင္းတြင္ မုန္တိုင္း အမည္မ်ားကို အဆင္ေျပသလို ေပးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၂ဝ ရာစု အလယ္ပိုင္းမွ စတင္၍ မုန္တိုင္းမ်ား၏အမည္ကို အမ်ဳိးသမီးအမည္မ်ား ေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ မိုးေလဝသပညာရွင္မ်ားက ထိုအမည္မ်ားကို အဂၤလိပ္အကၡရာစဥ္အလိုက္ (ဥပမာ – A=Anne – ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြက္ ပထမဦးဆံုး စတင္ျဖစ္ေပၚသည့္ မုန္တိုင္း) အမည္ေပးရန္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး အတၱလႏၱိတ္သမုဒၵရာ၌ျဖစ္ေပၚေသာ မုန္တိုင္းမ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မိုးေလဝသအဖြဲ႕၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေကာ္မီတီက ယခုအခ်ိန္အထိ သတ္မွတ္ျခင္း နာမည္အသစ္စုေဆာင္းျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ထိုမွတစ္ဆင့္ သက္ဆိုင္ရာေဒသအလိုက္ သတ္မွတ္တင္ျပေပးသည့္ မုန္တိုင္းအမည္မ်ားကို မုန္တိုင္းအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ စီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ား၊ ေဘးအႏၱရာယ္သင့္ျခင္း ေလ်ာ့နည္းေစေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိေစေရးအတြက္ ဆက္လက္က်င့္သံုးလာခဲ့ၾကပါသည္။

မုန္တိုင္းအမည္မ်ားကို ေဒသအလိုက္သတ္မွတ္တင္ျပရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ ရွိရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္ –
Importance for naming tropical cyclones:
• It would help identify each individual tropical cyclone. (မုန္တိုင္းတစ္ခုစီ၏ အမည္မ်ားအား သိမွတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္)
• It helps the public to become fully aware of its development. (မုန္တိုင္း တစ္ခု အင္အား တိုးတက္ ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနကို ျပည္သူလူထုမွ ရွင္းလင္းစြာ သိရွိနားလည္ေစရန္)
• Local and international media become focused to the tropical cyclone. (ျပည္တြင္း ျပည္ပ မီဒီယာမ်ားမွာ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ မုန္တိုင္းသတင္းေရးသားၾကရာတြင္ တိက်သည့္ ခန္႕မွန္းေရးသားမႈမ်ား ျဖစ္ေစရန္)
• It does not confuse the public when there is more than one tropical cyclone in the same area. (ေဒသအတြက္ မုန္တိုင္း တစ္ခုထက္ ပိုမို ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိပါက မုန္တိုင္းမ်ားအၾကား နားလည္မႈ ရႈပ္ေထြးမသြားေစရန္)
• The name of the tropical cyclone is well remembered by million of people as it is unforgettable event shoes name will long be remembered. (သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကမာၻ႕ျပည္သူလူထုမွ မုန္တိုင္း တစ္ခုအမည္ကို ေကာင္းစြာ မွတ္မိ သိရွိႏိုင္ေစရန္)
• Warnings reach a much wider audience very rapidly. (မုန္တိုင္းသတိေပးထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအလိုက္ လွ်င္ျမန္စြာ ေရာက္ရွိျပန္႕ႏွံ႕ေစရန္)

“The WMO/ESCAP Panel on Tropical Cyclones at its twenty-seventh Session held in 2000 in Muscat, Sultanate of Oman agreed in principal to assign names to the tropical cyclones in the Bay of Bengal and Arabian Sea” အရ အိႏိၵယသမုဒၵရာ ေျမာက္ပိုင္း၊ အာေရဗ်ပင္လယ္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႕တြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မုန္တိုင္းမ်ားအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမည္ေပးျခင္းကို ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။

ေဒသတြင္းမွ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ(၈)ႏိုင္ငံ – ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏိၵယ၊ ေမာ္လဒိုက္၊ ျမန္မာ၊ အိုမန္၊ ပါကစၥတန္၊ သီရိလကၤာႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ တို႕မွ သတ္မွတ္ေပးေသာ မုန္တိုင္းအမည္မ်ားကို ေကာ္လံ ၈ ခုခြဲျခားထားၿပီး၊ ေကာ္လံ(၁) ပထမ စာေၾကာင္းပါ အမည္မွ စတင္၍ ေကာ္လံအမွတ္(၈) ေအာက္ဆံုးစာေၾကာင္းပါ အမည္အထိ တစ္ခုစီအသံုးျပဳသြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Regional Specialised Meteorological Centre(RSMC) ျဖစ္သည့္ အိႏိၵယ မိုးေလဝသဌာန(နယူးေဒလီ)မွ
ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ေပးသည့္ အမည္စာရင္းအား ေကာ္လံမ်ားခြဲျခား၍ ျပဳစုသတ္မွတ္ေပးထားပါသည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ေပးၿပီးမုန္တိုင္းအမည္မ်ားကို အေရာင္ျဖင့္ high-light လုပ္ေပးထားပါသည္။ (ပံုတြင္ ၾကည့္ပါ)
မွတ္ခ်က္ ယခု အာေရဗ်ပင္လယ္တြင္ INVEST 95A မွ ပိုမိုအင္အားေကာင္းလာၿပီး ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း အဆင့္ေရာက္လာသည့္ 02A(TWO)ကို အလွည့္က် ျမန္မာအမည္ “ႏြားေနာက္-Nanauk”ဟု ေပးထားၿပီျဖစ္ပါသည္။

Cyclone-names-A-B

You must be logged in to post a comment.