ဖိလစ္ပိုင္သို႕ ဦးတည္လွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 05W(FIVE) မုန္တိုင္းျဖစ္လာေတာ့မည္

ပစိဖိတ္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 05W FIVE သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး ယေန႕ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲပိုင္းမွ စတင္၍ အပူပိုင္း မုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္ – ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္မွတစ္ဆင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းသို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း JTWC ႏွင့္ TSR တို႕မွ ခန္႕မွန္းပံုေဖၚခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။

ဧၿပီလ ၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၇၄ဝ သို႕ ေရြ႕လ်ား ေရာက္ရွိခ်ိန္၌ မုန္တိုင္း 05W(FIVE)သည္ အင္အား အေကာင္းဆံုး(ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း 60 knots)သို႕ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

04-04-14_00Z
04APR-MTSAT

1 comment to ဖိလစ္ပိုင္သို႕ ဦးတည္လွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 05W(FIVE) မုန္တိုင္းျဖစ္လာေတာ့မည္

  • ယေန႕(၄-၄-၁၄) မြန္းလြဲ ၁၃း၃ဝ နာရီတြင္ ေတြ႕ျမင္ရသည့္ TD 05W ဆက္လက္တည္ရွိၿပီး အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားသည့္ အေျခအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းတို႕သို႕ အေနာက္ေျမာက္/အေနာက္ေတာင္ဘက္ အရပ္မ်ားမွ ေရြ႕လ်ားဝင္ေရာက္လာသည့္ တိမ္တိုက္မ်ား အေျခအေနျပ MTSAT ၿဂိဳလ္တုပံု ျဖစ္ပါသည္။

You must be logged in to post a comment.