ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ၂ဝ၁၄ ၏ ပထမဆံုး တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိေန

GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္အရ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္ေတာင္ဘက္ ၅၄ဝ မိုင္ခန္႕တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ INVEST-91W သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး မုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ SULU ပင္လယ္မွတစ္ဆင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ေတာင္ပိုင္းသို႕ ဝင္ေရာက္စဥ္ အားေကာင္းေသာတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္ၿပီး အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတို႕မွတစ္ဆင့္ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕သို႕ ေရာက္ရွိကာ အားေပ်ာ့သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ မုန္တိုင္းျဖစ္လာႏိုင္မည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ သက္ေရာက္မႈ မရွိေၾကာင္း ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းပံုေဖၚမႈမ်ားတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္တင္ျပေပးပါမည္။

91W ၏ ေနာက္ဆံုးရတည္ေနရာႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား
INVEST-91W
14 Jan 2014 0000Z
Location: 6.7 122.7
Winds: 15 knots
Central Pressure: 1010 hPa

GFS-forecast-for-22JAN-0600

2 comments to ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ၂ဝ၁၄ ၏ ပထမဆံုး တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိေန

 • SYSYTEM INVEST 91W သည္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းအား ျဖတ္သန္းေရြ႕လ်ားၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ေနပါသည္၊ GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ခန္႕မွန္းခ်က္အရ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ ေနာက္ပိုင္း(ယေန႕နံနက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီမွ ေနာက္ ၇၂ နာရီေနာက္ပိုင္း)တြင္ အေနာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားၿပီး SULU ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိကာ ပိုမိုအားေကာင္းလာႏိုင္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

  ေနာက္ဆံုးရတည္ေနရာ – NRL
  INVEST 91W
  15 Jan 2014 0000Z
  Location: 10.6 125.8
  Winds: 15 knots
  Central Pressure: 1010 hPa

 • 91W ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားၿပီး မုန္တိုင္းျဖစ္လာႏိုင္ေျခ ရွိေနဆဲ –

  INVEST-91W သည္ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၆ဝဝ ခန္႕ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနၿပီး လာမည့္ ၉၆ နာရီအတြင္း အေနာက္ဘက္(Sulu Sea)ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားကာ Sulu Sea အတြင္း၌ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး မုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။

  17 Jan 2014 0000Z
  Location: 9.2 128.4
  Winds: 20 knots
  Central Pressure: 1007 hPa

  ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ တည္ေနရာႏွင့္ ေရြ႕လ်ားမႈ အေျခအေနျပပံု

  ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းမွ စတင္၍ Sulu Sea သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ 91W မုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္မည့္ အေျခအေနအား GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ ခန္႕မွန္းပံုေဖၚထားပံု

You must be logged in to post a comment.