မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ လွဳိင္းအျမင့္ ၅၆ ေပ ရွိမည့္ အဆင့္-၅ စူပါဆိုင္ကလုန္း PHAILIN

အဆင့္-၅ စူပါဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႀကီး ျဖစ္လာၿပီး မူလခန္႕မွန္းေၾကာင္းအထက္သို႕ ၁၁ မိုင္ခန္႕ ေရြ႕လ်ားကာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ၾသရိသျပည္နယ္ Brahmapur ၿမိဳ႕အေပၚတည့္တည့္မွ ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္လွ်င္ မုန္တိုင္း ဒီလွဳိင္းအျမင့္ ၅၆ ေပရွိမည္ျဖစ္ၿပီး မုန္တိုင္းအားအျပင္းဆံုး စက္ဝန္း အခ်င္းမိုင္ ၈၃ မိုင္ခန္႕ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ JTWC warning – 11 တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။ မုန္တိုင္းသည္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီအခ်ိန္တြင္ ကုန္းတြင္းသို႕ စတင္ ျဖတ္ေက်ာ္ခ်ိန္၌ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၁၆၆ မို္င္မွ မိုင္ ၂ဝဝ အထိ ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ခန္႕မွန္းထားရာ အင္အား အျပင္းဆံုး စူပါဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ရေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ မုန္တိုင္း၏ လက္ရွိ အရြယ္အစား အခ်င္း ၂၁၅ မိုင္ခန္႕ ရွိေနၿပီး၊ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံရႏိုင္မည့္ ကမ္းရိုးတန္း အရွည္ မိုင္ ၄ဝဝ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

11/12Z (TROPICAL CYCLONE 02B (PHAILIN) WARNING NR 011- 140 knots)
TROPICAL CYCLONE 02B (PHAILIN) WARNING #11
WTIO31 PGTW 111500
111200Z POSIT: NEAR 16.7N 87.7E
MOVING 310 DEGREES TRUE AT 09 KNOTS (ေရြ႕လ်ားမႈ ဦတည္ရာ ၃၁ဝ ဒီဂရီ (အေနာက္ေျမာက္ဘက္)သို႕ တစ္နာရီ ၁ဝ မိုင္ႏွဳန္းေက်ာ္ခန္႕)
MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE HEIGHT: 56 FEET (မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ မုန္တိုင္း ဒီလွဳိင္းအျမင့္ ၅၆ ေပ)
11/12Z, WINDS 140 KTS, GUSTS TO 170 KTS (တစ္နာရီ ၁၆၁ မိုင္မွ ၁၉၆ မိုင္ႏွဳန္း)
12/00Z, WINDS 145 KTS, GUSTS TO 175 KTS (တစ္နာရီ ၁၆၆ မိုင္မွ ၂ဝ၁ မိုင္ႏွဳန္း)
12/12Z, WINDS 130 KTS, GUSTS TO 160 KTS (တစ္နာရီ ၁၅ဝ မိုင္မွ ၁၈၄ မိုင္ႏွဳန္း)

13/00Z, WINDS 100 KTS, GUSTS TO 125 KTS (တစ္နာရီ ၁၁၅ မိုင္မွ ၁၄၄ မိုင္ႏွဳန္း)
13/12Z, WINDS 065 KTS, GUSTS TO 080 KTS (တစ္နာရီ ၇၅ မိုင္မွ ၉၂ မိုင္ႏွဳန္း)
14/12Z, WINDS 030 KTS, GUSTS TO 040 KTS (တစ္နာရီ ၃၅ မိုင္မွ ၄၆ မိုင္ႏွဳန္း)

111500Z POSITION NEAR 17.0N 87.4E.
TROPICAL CYCLONE 02B (PHAILIN), LOCATED APPROXIMATELY 356 NM SOUTH OF KOLKATA, INDIA, HAS TRACKED NORTHWESTWARD AT 09 KNOTS OVER THE PAST SIX HOURS. ANIMATED MULTISPECTRAL SATELLITE
IMAGERY (MSI) DEPICTS AN INTENSE CYCLONE WITH A SLIGHTLY-CONSOLIDATED SYMMETRIC EYE, APPROXIMATELY 9 NM IN DIAMETER, WITH MULTIPLE DEEP CONVECTIVE BANDS SPIRALING OUT FROM THE CIRCULATION
CENTER.

THE 11/0000Z-11/1345Z MORPHED INTEGRATED MICROWAVE IMAGERY AT CIMSS (MIMIC) ANIMATION PRODUCT CLEARLY SHOWS THE SYSTEM UNDERWENT AN EYEWALL REPLACEMENT CYCLE (ERC) OVER THE PAST 12 HOURS.

THE NEWLY FORMED EYEWALL HAS CONSOLIDATED AND ALLOWED THE SYSTEM TO SLIGHTLY INTENSIFY. THE INITIAL POSITION IS BASED ON THE EYE FEATURE IN THE MSI ANIMATION WITH HIGH CONFIDENCE. THE INITIAL INTENSITY IS BASED ON THE PGTW DVORAK INTENSITY ESTIMATE OF 140 KNOTS.

UPPER LEVEL ANALYSIS INDICATES THE SYSTEM IS APPROXIMATELY FOUR DEGREES SOUTH OF THE SUBTROPICAL RIDGE (STR) AXIS IN AN AREA OF LOW (05 TO 10 KNOT) VERTICAL WIND SHEAR AND EXCELLENT RADIAL OUTFLOW.

TC PHAILIN IS TRACKING ALONG THE SOUTHWESTERN PERIPHERY OF THE DEEP-LAYERED STR TO THE NORTHEAST. TC 02B IS FORECAST TO CONTINUE TRACKING NORTHWEST ACROSS THE REMAINDER OF THE BAY OF BENGAL AND MAKE LANDFALL NORTHEAST OF VISAKHAPATNAM, INDIA, JUST AFTER TAU 24.

THE SYSTEM IS EXPECTED TO SLIGHTLY INTENSIFY TO A PEAK OF 145 KNOTS OVER THE NEXT 12 HOURS AS FAVORABLE CONDITIONS PERSIST. AFTER LANDFALL, TC PHAILIN WILL RAPIDLY ERODE AS IT TRACKS ACROSS THE RUGGED TERRAIN OF NORTHERN INDIA, DISSIPATING BY TAU 72.

THE AVAILABLE NUMERIC TRACK GUIDANCE IS IN TIGHT AGREEMENT, LENDING HIGH CONFIDENCE TO THE JTWC TRACK FORECAST THAT IS LAID CLOSE TO MULTI-MODEL CONSENSUS.
MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE HEIGHT AT 111200Z IS 56 FEET.

11OCT-warning-11

1 comment to မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ လွဳိင္းအျမင့္ ၅၆ ေပ ရွိမည့္ အဆင့္-၅ စူပါဆိုင္ကလုန္း PHAILIN

  • ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၂၂း၃ဝ နာရီ water vapor image တြင္ မုန္တိုင္းအဖ်ားပိုင္း တိမ္တိုက္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ားထိေအာင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေရာက္ရွိေနပံုကို ေတြ႕ရပါမည္။

You must be logged in to post a comment.