အဆင့္-၄ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း PHAILIN-02B LATEST TRACK

ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ ညပိုင္းတြင္ အဆင့္-၅ စူပါဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း အျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္သည့္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း PHAILIN သည္ မူလခန္႕မွန္းခဲ့သည့္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ ညပိုင္းတြင္ – အိႏိၵယႏိုင္ငံ ၾသရိသျပည္နယ္ႏွင့္ အန္ဒရာပရာေဒ့ရွ္ျပည္နယ္နယ္စပ္အား ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေ်ကာ္ဝင္ေရာက္မည့္ လမ္းေၾကာင္း update ႏွင့္ မုန္တိုင္း ဗဟိုျဖတ္သန္းဝင္ေရာက္မည့္ အနီးကပ္ပံုတို႕အား ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

မုန္တိုင္း ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္စဥ္ အဆင့္-၅ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႀကီးအျဖစ္ ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း ၁၄ဝ ေနာ္တီကယ္မိုင္မွ ၁၇၀ ေနာ္တီကယ္မိုင္(တစ္နာရီ ၁၆၁ မိုင္မွ ၁၉၅ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕အထိ)ျဖင့္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ မုန္တိုင္းဒီလွဳိင္းအျမင့္ ၅၄ ေပအထိ ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း JTWC ေနာက္ဆံုးရ ခန္႕မွန္းခ်က္ warning-10 ၌ ေဖၚျပထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

11/06Z (TROPICAL CYCLONE 02B (PHAILIN) WARNING NR 010- 135 knots)
TROPICAL CYCLONE 02B (PHAILIN) WARNING #10
WTIO31 PGTW 110900
110600Z POSIT: NEAR 16.1N 88.4E
MOVING 310 DEGREES TRUE AT 05 KNOTS
MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE HEIGHT: 54 FEET
11/06Z, WINDS 135 KTS, GUSTS TO 165 KTS
11/18Z, WINDS 140 KTS, GUSTS TO 170 KTS
12/06Z, WINDS 140 KTS, GUSTS TO 170 KTS
12/18Z, WINDS 110 KTS, GUSTS TO 135 KTS
13/06Z, WINDS 075 KTS, GUSTS TO 090 KTS
14/06Z, WINDS 030 KTS, GUSTS TO 040 KTS

ေနာက္ဆံုးရ မုန္တိုင္းလမ္းေၾကာင္း
11OCT-warning-10
ေနာက္ဆံုးရ ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္း အနီးကပ္ – Landfall Position Zoom
LANDFALL-PATH

You must be logged in to post a comment.