မုန္တိုင္းWUTIP အႂကြင္းအက်န္မ်ား ေရြ႕လ်ားမႈ အေျခအေန

ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ ျမန္မစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၈းဝဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုမ်ား၊ Animation Image မ်ားႏွင့္ NAVY COTC ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားအရ မုန္တိုင္း WUTIP အႂကြင္းအက်န္တိမ္တိုက္သည္ ကယားျပည္နယ္ မွတစ္ဆင့္ မႏၱေလးတိုင္းအလယ္ပိုင္းႏွင့္ မေကြးတိုင္းေျမာက္ပိုင္း(ခန္႕မွန္း ေရနံေခ်ာင္းႏွင့္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕မ်ားေပၚမွ)အား ျဖတ္သန္းၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းသို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားႏိုင္မည္ဟု ေတြ႕ရွိရပါသည္။ NRL မွ ေနာက္ဆံုးရအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ယမန္ေန႕ည ၂၄း၃ဝ နာရီတြင္ ကယားျပည္နယ္ ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕အနီးသို႕ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။(ပံု-၁)

မုန္တိုင္းအႂကြင္းအက်န္ 20W WUTIP
01 Oct 2013 1800Z
Location: 18.9 97.3
Winds: 20 knots
Central Pressure: 1007 hPa

ထိုင္းႏိုင္ငံ မိုးေလဝသဌာနမွ ယေန႕နံနက္ ဝဝး၃ဝ နာရီတြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ေျမျပင္မိုးေလဝသ ေျမပံုအရ ေလဖိအားနည္းမ်ဥ္းသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ၾသရိသျပည္နယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႕အား ျဖတ္သန္းလွ်က္ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။(ပံု-၂)

(ပံု-၁)
02OCT-MTSAT-COTC-forecast
( ပံု-၂)
01-OCT-2430MST-TMD-chart

You must be logged in to post a comment.