မုန္တိုင္း WUTIP အဆင့္-၂ တိုင္ဖုန္းမုန္တိုင္းအဆင့္ျဖင့္ ဗီယက္နန္ကမ္းေျခကို ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္

အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိေနေသာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း WUTIP(20W)သည္ ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ မဟုတ္ေတာ့ပဲ မူလခန္႕မွန္းလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဒါနန္းၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ မို္င္ ၁ဝဝ ေက်္ခန္႕၊ HUE ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ ၆၅ မိုင္ခန္႕မွ ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအား စက္တင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

JTWC မွ ထုတ္ျပန္သည့္ Warning-11 တြင္ မုန္တိုင္း ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္စဥ္ မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း 90 knots(တစ္နာရီ ၁ဝ၄ မိုင္ ခန္႕)၊ မုန္တိုင္းဒီလွဳိင္းအျမင့္ ၂၈ ေပ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္းသည္ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ အခ်င္းမိုင္ ၃၄၅ မိုင္ရွိၿပီး လာအိုႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းအား အဆင့္-၁ ကုန္းတြင္းတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္ ဆက္လက္ ျဖတ္ေက်ာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေနာက္ပိုင္း၌ မုန္တိုင္းအႂကြင္းအက်န္မ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေအာက္ပိုင္းေဒသမ်ားသို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေအာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ မိုးသည္းထန္ၿပီး ေရႀကီးေရလႊမ္းမႈျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္အေပၚ ႀကိဳတင္သတိျပဳ ကာကြယ္ႏိုင္ၾကရန္ အသိေပးတင္ျပအပ္ပါသည္။

29/06Z (TYPHOON 20W (WUTIP) WARNING NR 011- 090 knots)
TYPHOON 20W (WUTIP) WARNING #11
WTPN32 PGTW 290900
290600Z POSIT: NEAR 16.7N 111.7E
MOVING 270 DEGREES TRUE AT 07 KNOTS
MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE HEIGHT: 28 FEET
29/06Z, WINDS 090 KTS, GUSTS TO 110 KTS *
29/18Z, WINDS 090 KTS, GUSTS TO 110 KTS *
30/06Z, WINDS 080 KTS, GUSTS TO 100 KTS
30/18Z, WINDS 045 KTS, GUSTS TO 055 KTS
01/06Z, WINDS 020 KTS, GUSTS TO 030 KTS

29SEP-warning-11-TRACK

1 comment to မုန္တိုင္း WUTIP အဆင့္-၂ တိုင္ဖုန္းမုန္တိုင္းအဆင့္ျဖင့္ ဗီယက္နန္ကမ္းေျခကို ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္

  • စက္တင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း WUTIP ဗီယက္နန္ကမ္းေျခသို႕ ခ်ဥ္းကပ္ေရာက္ရွိမည့္ အေျခအေနအား GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ ႀကိဳတင္ ခန္႕မွန္းထားပံု ျဖစ္ပါသည္။ ေမာ္ဒယ္ခန္႕မွန္းခ်က္အရ မုန္တိုင္း ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခ်ိန္ အနည္းငယ္ ေစာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ခန္႕မွန္းခ်က္အရ မုန္တိုင္းဗဟိုသည္ စက္တင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကမ္းေျခကို စတင္ ျဖတ္ေက်ာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းရပါသည္။

You must be logged in to post a comment.