ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ ဗီယက္နန္ကမ္းလြန္၌ ယခုလကုန္ပိုင္းတြင္ မုန္တိုင္း ျဖစ္ရန္ေသခ်ာ

စက္တင္ဘာလကုန္ရက္ပိုင္းတြင္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္၌ မုန္တိုင္းတစ္လံုး၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ မုန္တိုင္းတစ္လံုး ျဖစ္လာၿပီး အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ ေတြ႕ရၿပီး စက္တင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ဟု ပံုေဖၚခန္႕မွန္းထားသျဖင့္ ေတာင္တရုတ္ကမ္းလြန္ပင္လယ္တြင္ မုန္တိုင္းတစ္လံုး ျဖစ္ေပၚရန္ ေသခ်ာသေလာက္ရွိသြားၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ မုန္တိုင္း ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီးခ်ိန္(စက္တင္ဘာ လကုန္ပိုင္းတြင္) ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္းေဒသမ်ား၌လည္း မိုးပိုလာမည့္ အေျခအေနကို ေတြ႕ရပါသည္။

TRMM မွ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၅း၃ဝ နာရီအထိ ၇၂ နာရီအတြင္း မိုးရြာသြန္းႏိုင္ေျခခန္႕မွန္းေျမပံုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္း ကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ား(အထူးသျဖင့္ တနသၤာရီကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ား)တြင္ မိုးမ်ားမည့္ အေျခအေနေတြ႕ရၿပီး အထက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ မုိုးအားေလ်ာ့နည္းသြားမည့္အေျခအေနကို ေတြ႕ရပါသည္။(ပံု-၂)

ပံု-၁ – စက္တင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီတြင္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ မုန္တိုင္း ဗီယက္နန္ကမ္းေျခသို႕ ခ်ဥ္းကပ္လာသည့္ အေျခအေနႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္ ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းမွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းတစ္ခု အစပ်ဳိးလာမည့္ အေျခအေနကို GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ ခန္႕မွန္းထားပံု ျဖစ္ပါသည္။
 GFS-forecast-30SEP
ပံု-၂ – ၇၂ နာရီ မိုးရြာသြန္းႏိုင္ေျခ ခန္႕မွန္းေျမပံု
 VT-28SEP-0900UTC-72HR-RAINFALL

You must be logged in to post a comment.