အင္ဒို-ေတာမီး အေျခအေန-သိသိသာသာေကာင္းမြန္လာ

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ စုမာၾတားကၽြန္း၊ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေလာင္ကၽြမ္းလွ်က္ရွိသည့္ ေတာမီး(Peat Fire – သစ္ေဆြးေျမေတာမီး) သည္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ နံနက္တြင္ ရရွိသည့္ NASA – FIRMS Web Fire Mapper ပံု အရ သိသာစြာ နည္းပါးသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ (ပံု – ၁)
Air Pollution: Real-time Air Quality Index တြင္ မေလးရွားႏွင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံတို႕တြင္ က်န္းမာေရးထိခိုက္ႏိုင္သည့္ မီးခိုးဖံုးလႊမ္းမႈ အေျခအေနရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ရသည့္ အေနအထားမဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ (ပံု – ၂)

 ပံု – ၁
 23JUN-25JUN-compare
 ပံု – ၂
 26JUN-1000MST

 

You must be logged in to post a comment.