အင္ဒိုနီးရွားေတာမီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္

ဇြန္လ ၂၅ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂းဝဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အေျခအေနႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ေလာင္ကၽြမ္းဆဲ ေတာမီး အေျခအေနမ်ားျဖစ္ပါသည္။ စကၤာပူႏိုင္ငံအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္မည့္ အေျခအေနေလ်ာ့ပါးသြားေသာ္လည္း မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ အႏၱရာ္ရွိသည့္ အေျခအေန ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

ေျမျပင္ေလစီးေၾကာင္းအေျခအေနအရ ယေန႕ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈၃ဝ နာရီအထိ GFS ေမာ္ဒယ္ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ ေတာင္ဘက္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္မွ ေလတိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ စကၤာပူႏွင့္ မေလးရွားေတာင္ပိုင္းသို႕ မီးခိုးလြင့္ေမ်ာမႈ ေလ်ာ့သြားႏိုင္ပါသည္( ဇြန္္ ၂၅ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈၃ဝ နာရီ ေျမျပင္ ေလစီးေၾကာင္း အေျခအေနျပပံု)တြင္ ၾကည့္ပါ။

လြန္ခဲ့သည္ ၄၈ နာရီအတြင္းက ေတာမီး ဆက္လက္ေလာင္ကၽြမ္းေနဆဲ/ေလာင္ကၽြမ္းၿပီး ေနရာမ်ား .. (Last Observation 24-25JUN NASA)
25JUN-1200MST-recent-wildfire
ကြာလာလမ္ပူ(မေလးရွား)ႏွင့္ စကၤာပူ တို႕ အေပၚမွ မီးခိုးအႏၱရာယ္ (Air Pollution အညႊန္းကိန္းျပ ေျမပံု) – ေအာက္ပံု
KL-25JUN-1200MST SPORE-25JUN-1200MST
 ဇြန္္ ၂၅ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈၃ဝ နာရီ ေျမျပင္ ေလစီးေၾကာင္း အေျခအေနျပပံု (ေအာက္)
 25JUN-1830MST-WIND

You must be logged in to post a comment.