ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္တို႕ျဖင့္ မိုးေလဝသအေျခအေနကို ခန္႕မွန္း ေလ့လာျခင္း

NOGAPs (U.S.Navy’s Operational Global Atmospheric Prediction System Model)
ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုမ်ားသည္ တိမ္ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေန၊ အထူအပါးႏွင့္ ေရြ႕လ်ားမႈတို႕ကို ေဖၚျပၿပီး ေကာင္းကင္မွ တိမ္ကင္းစင္မႈ အေျခအေန ႏွင့္ မိုးရြာသြန္းႏိုင္မႈတို႕ကို ခန္႕မွန္းႏိုင္ေသာ္လည္း အပူခ်ိန္၊ ဖိအား၊ ေလတိုက္ခတ္မႈ ႏွင့္ အျမင့္ေပအလိုက္ ကြဲျပားသည့္ အေျခအေနတို႕ကို ခန္႕မွန္းႏိုင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာ ေမာ္ဒယ္ႏွင့္ ၿဂိဳလ္ဓါတ္ပံု (၂)မ်ဳိးေပါင္းစပ္ထားျခင္းမွ ရရွိေသာ ရလဒ္မ်ားကို ပံုတြင္ ေဖၚျပျခင္းျဖင့္ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းမႈကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Satellite pictures provide a realistic depiction of cloud cover, texture, and movement. They can be used to estimate where precipitation might fall or where skies are clear. However, satellite pictures can not provide quantitative information such as temperature, pressure, winds, or geopotential height at a specific level. The combination of both satellite and model output produces a powerful tool for the synoptic meteorologist, the aviator, or the marine scientist.

ဤစာမ်က္ႏွာတြင္ ပင္လယ္ေရမ်က္ျပင္ညီ အျမင့္မွ ဖိအားျပေျမပံုကို default အျဖစ္ တင္ေပးထားၿပီး ပံုပါ link မ်ားမွ တစ္ဆင့္ မိမိတို႕ ေလ့လာလိုသည္မ်ားအား ဆက္လက္ ၾကည့္ရႈႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

You must be logged in to post a comment.