တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း HAIKUI အႂကြင္းအက်န္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနဆဲ

ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၆၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ တရုတ္ျပည္မအေရွ႕ေတာင္ဘက္ကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း HAIKUI ၏ မုန္တိုင္း အႂကြင္းအက်န္တိမ္တိုက္သည္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း ေတာင္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၃ မိုင္ခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

12W HAIKUI – 10 Aug 2012 0000Z
Location: 30.3 117.0
Winds: 25 knots
Central Pressure: 1004 hPa

 
 MTSAT ၿဂိဳလ္တုမွ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အႂကြင္းအက်န္ တိမ္တိုက္အား ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၉၃၀ နာရီတြင္ ရိုက္ယူထားပံု(ေအာက္)
 
 မုန္တိုင္းအႂကြင္းအက်န္ တိမ္တိုက္ေရြ႕လ်ားမႈႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေပၚမွ တိမ္တိုက္ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေန(ေအာက္ပံု)
 

 

You must be logged in to post a comment.