မုန္တိုင္း ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ အေျခအေနမရွိေသာ္လည္း မိုးရြာသြန္းမႈ ပိုလာႏိုင္

ေအာက္ေဖၚျပပါ Global Tropical Hazards Outlook မွ ဇြန္လ ၆ ရက္-ဇြန္လ ၁၆ ရက္ အတြင္း ရာသီဥတု ခန္႕မွန္းေဖၚျပသည့္ ပံု အရ ဇြန္လ ၁၃ ရက္မွ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ အတြင္း ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း(ဖိလစ္ပိုင္အေရွ႕ပင္လယ္)ႏွင့္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေရွ႕ပိုင္း(မကၠဆီကို အေနာက္ဘက္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္) တို႕တြင္ မုန္တိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း ေတြရွိရၿပီး၊ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ယင္းႏွင့္ ထိစပ္လွ်က္ရွိသည့္ ကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ားတြင္ ေဖၚျပပါ ရက္သတၱပတ္ တစ္ပတ္အတြင္း ပံုမွန္မိုးေရခ်ိန္ထက္ ပိုမို ရြာသြန္းဘြယ္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ (ပံု-၁)

ဇြန္လ ၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁၀၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ MTSAT-2 rain-rate ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုအရ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ တိမ္ထုစုဖြဲ႕မႈ သည္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္းႏွင့္ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းေတာင္ပိုင္း ေဒသမ်ားတြင္ မိုးရြာသြန္းႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။(ပံု-၂)

တိမ္ထုစုဖြဲ႕ ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနမွာ ပိုမိုအားေကာင္းလွ်က္ရွိေသာ္လည္း ေလဖိအားနည္းဆဲလ္(Low Pressure Cell) ျဖစ္ေပၚသည့္ အေျခအေနမရွိေၾကာင္း NRL data မ်ားအရ သိရွိရပါသည္။

 ပံု – ၁
 
 ပံု-၂
 

 

1 comment to မုန္တိုင္း ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ အေျခအေနမရွိေသာ္လည္း မိုးရြာသြန္းမႈ ပိုလာႏိုင္

  • ေရႀကီးမႈ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ ေနရာမ်ား – ဇြန္လ ၇ ရက္ – ေန႕လည္ ၁၄း၀၁ နာရီတြင္ TRMM ထုတ္ျပန္ခန္႕မွန္းခ်က္မွ ေကာက္ႏွဳတ္တင္ျပပါသည္။
    TRMM Page

You must be logged in to post a comment.