ငလ်င္တစ္ခု၏ အင္အား ဘယ္ေလာက္ျပင္းသလဲ?

ငလ်င္ျပင္းအား ႏွဳိင္းယွဥ္တြက္ခ်က္ျခင္း

ငလ်င္တစ္ခု လႈပ္ခတ္ရာတြင္ ျပင္းအား ရစ္ခ်စ္တာ စေကး ၄ ရသည္ ဆိုပါစို႕၊ အကယ္၍ ျပင္းအား ၄ လႈပ္ခတ္မည့္ အစား ျပင္းအား ၇ အဆင့္လႈပ္မည္ဆိုလွ်င္ ျပင္းအား ၇ အဆင့္လႈပ္သည့္ ငလ်င္သည္ ျပင္းအား အဆင့္ ၄ ထက္ – အဆေပါင္း ၁၀၀၀ ပိုမို ျပင္းထန္ေၾကာင္း တြက္ခ်က္ ယူႏိုင္ေပသည္။
ထိုကဲ့သို႕ တြက္ခ်က္ရန္ ေအာက္ပါ ညီမွ်ျခင္းကို မိမိ လိုအပ္သည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္ အစားထိုးတြက္ခ်က္ရယူႏိုင္ပါသည္ –

A magnitude 8.7 earthquake is 794 times BIGGER on a seismogram than a magnitude 5.8 earthquake. The magnitude scale is logarithmic, so

 (10**8.7)/(10**5.8) = (5.01*10**9)/(6.31*10**6) = .794*10**3 = 794 OR = 10**(8.7-5.8) = 10**2.9 = 794.328 

Another way to get about the same answer without using a calculator is that since 1 unit of magnitude is 10 times the amplitude on a seismogram and 0.1 unit of magnitude is about 1.3 times the amplitude, we can get,

 10 * 10 * 10 / 1.3 = 769 times 
      [not exact, but a decent approximation]

သို႕မဟုတ္ ေအာက္ပါ calculator ကို အသံုးျပဳ တြက္ခ်က္ႏိုင္ပါမည္။

You must be logged in to post a comment.