အိႏိၵယသမုဒၵရာ ေျမာက္ပိုင္း ၂၀၀၀-၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့မႈ အေျခအေနမ်ား

၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း အိႏိၵယသမုဒၵရာေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းမွ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း အဆင့္အထိ
မုန္တိ္ုင္းျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားအား http://weather.unisys.com/hurricane/ မွ အခ်က္အလက္မ်ား ရယူ မွတ္တမ္းျပဳစုထားပါသည္။

=======

2000 Hurricane/Tropical Data for Northern Indian Ocean

Track Map

Individual Storm Summary

Winds in knots, pressure in millibars, category is based on Saffir-Simpson scale.

# Name Date Wind Pres Cat
1 Tropical Storm 01B (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 16-18 OCT 35
2 Tropical Storm 02B (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 27-28 OCT 35
3 Cyclone 03B (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 26 NOV-05 DEC 65 1
4 Cyclone 04B (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 25-28 DEC 65 1

========

2001 Hurricane/Tropical Data for Northern Indian Ocean

Track Map

Individual Storm Summary

Winds in knots, pressure in millibars, category is based on Saffir-Simpson scale.

# Name Date Wind Pres Cat
1 Cyclone 01A (အာေရဗ်ပင္လယ္) 21-28 MAY 115 4
2 Tropical Storm 02A (အာေရဗ်ပင္လယ္) 26-28 SEP 35
3 Tropical Storm 03A (အာေရဗ်ပင္လယ္) 09-10 OCT 35
4 Tropical Storm 04B (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 11-12 NOV 35
5 Tropical Storm VAMEI (ကပၸလီပင္လယ္ေတာင္ပိုင္း) 30-31 DEC 35

=======

2002 Hurricane/Tropical Data for Northern Indian Ocean

Track Map

Individual Storm Summary

Winds in knots, pressure in millibars, category is based on Saffir-Simpson scale.

# Name Date Wind Pres Cat
1 Tropical Storm 01A (အာေရဗ်ပင္လယ္) 06-10 MAY 45
2 Tropical Storm 02B (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 10-12 MAY 45
3 Tropical Storm 03B (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 11-12 NOV 55
4 Tropical Storm 04B (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 23-25 NOV 45
5 Tropical Storm 05B (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 23-25 DEC 35

=======

2003 Hurricane/Tropical Data for Northern Indian Ocean

Track Map

Individual Storm Summary

Winds in knots, pressure in millibars, category is based on Saffir-Simpson scale.

# Name Date Wind Pres Cat
1 Cyclone 01B (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 11-19 MAY 65 1
2 Tropical Storm 23W (ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ – ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားဝင္ေရာက္ခဲ့သည္) 24-28 OCT 35
3 Cyclone 02A 12-15 NOV 85 2
4 Tropical Storm 03B (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 12-15 DEC 55

=======

2004 Hurricane/Tropical Data for Northern Indian Ocean

Track Map

Individual Storm Summary

Winds in knots, pressure in millibars, category is based on Saffir-Simpson scale.

# Name Date Wind Pres Cat
1 Tropical Storm 01A (အာေရဗ်ပင္လယ္) 05-10 JUN 45
2 Tropical Storm 03A (အာေရဗ်ပင္လယ္) 01-03 OCT 40
3 Tropical Storm 04A (အာေရဗ်ပင္လယ္) 04-07 NOV 40
4 Cyclone AGNI (အာေရဗ်ပင္လယ္) 28 NOV-03 DEC 65 1

=======

2005 Hurricane/Tropical Data for Northern Indian Ocean

Track Map

Individual Storm Summary

Winds in knots, pressure in millibars, category is based on Saffir-Simpson scale.

# Name Date Wind Pres Cat
1 Tropical Depression 01B (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 08-10 JAN 25
2 Tropical Storm 02B (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 14-17 JAN 35
3 Tropical Storm 03B (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 02-03 OCT 35
4 Tropical Storm 04B (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 27-28 OCT 35
5 Tropical Storm BAAZ (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 27 NOV-02 DEC 45
6 Cyclone FANOOS (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 06-10 DEC 65 1
7 Tropical Storm 07B (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 17-22 DEC 45

=======

2006 Hurricane/Tropical Data for Northern Indian Ocean

Track Map

Individual Storm Summary

Winds in knots, pressure in millibars, category is based on Saffir-Simpson scale.

# Name Date Wind Pres Cat
1 Tropical Storm 01A (အာေရဗ်ပင္လယ္) 13-14 JAN 35
2 Cyclone MALA (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္)
24-29 APR 115 4
3 Tropical Storm 03B (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 02-02 JUL 35
4 Tropical Storm MUKDA (အာေရဗ်ပင္လယ္) 21-24 SEP 55
5 Tropical Storm 05B (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 28-29 SEP 35

=======

2007 Hurricane/Tropical Data for Northern Indian Ocean

Track Map

Individual Storm Summary

Winds in knots, pressure in millibars, category is based on Saffir-Simpson scale.

# Name Date Wind Pres Cat
1 Cyclone-1 AKASH (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 14-15 MAY 65 1
2 Cyclone-5 GONU (အာေရဗ်ပင္လယ္) 02-07 JUN 140 5
3 Tropical Storm 03B (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 21-26 JUN 50
4 Tropical Storm 04B (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 28-29 JUN 45
5 Tropical Storm 05A (အာေရဗ်ပင္လယ္) 28 OCT-02 NOV 45
6 Cyclone-4 SIDR (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 11-16 NOV 135 4

=======

2008 Hurricane/Tropical Data for Northern Indian Ocean

Track Map

Individual Storm Summary

Winds in knots, pressure in millibars, category is based on Saffir-Simpson scale.

# Name Date Wind Pres Cat
1 Cyclone-4 NARGIS (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 27 APR-03 MAY 115 4
2 Tropical Storm TWO (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 16-16 SEP 35
3 Tropical Storm THREE (အာေရဗ်ပင္လယ္) 20-23 OCT 35
4 Tropical Storm RASHMI (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 26-27 OCT 45
5 Tropical Storm KHAI_MUK (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 14-16 NOV 45
6 Tropical Storm NISHA (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 25-27 NOV 55
7 Tropical Storm SEVEN (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 04-07 DEC 35

=======

2009 Hurricane/Tropical Data for Northern Indian Ocean

Track Map

Individual Storm Summary

Winds in knots, pressure in millibars, category is based on Saffir-Simpson scale.

# Name Date Wind Pres Cat
1 Tropical Storm BIJLI (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 15-17 APR 50
2 Cyclone-1 AILA (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 24-25 MAY 65 1
3 Tropical Storm THREE (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 05-05 SEP 35
4 Tropical Storm PHYAN (အာေရဗ်ပင္လယ္) 09-11 NOV 50
5 Tropical Storm WARD (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 11-14 DEC 50

=======

2010 Hurricane/Tropical Data for Northern Indian Ocean

Track Map

Individual Storm Summary

Winds in knots, pressure in millibars, category is based on Saffir-Simpson scale.

# Name Date Wind Pres Cat
1 Cyclone-1 LAILA (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 17-21 MAY 65 1
2 Tropical Storm BANDU (အာေရဗ်ပင္လယ္) 19-22 MAY 55
3 Cyclone-4 PHET (အာေရဗ်ပင္လယ္) 31 MAY-06 JUN 125 4
4 Cyclone-4 GIRI (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 21-22 OCT 135 4
5 Cyclone-1 JAL (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 04-07 NOV 70 1

=======

2011 Hurricane/Tropical Data for Northern Indian Ocean

Track Map

Individual Storm Summary

Winds in knots, pressure in millibars, category is based on Saffir-Simpson scale.

# Name Date Wind Pres Cat
1 Tropical Storm ONE (အာေရဗ်ပင္လယ္) 11-12 JUN 35
2 Tropical Storm TWO (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 19-19 OCT 35
3 Tropical Storm KEILA (အာေရဗ်ပင္လယ္) 02-02 NOV 35
4 Tropical Storm FOUR (အာေရဗ်ပင္လယ္) 07-09 NOV 35
5 Tropical Storm FIVE (အာေရဗ်ပင္လယ္) 26-30 NOV 35
6 Cyclone-1 THANE (ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္) 25-30 DEC 80 1

 

You must be logged in to post a comment.