တစ္ေက်ာ့ျပန္လႈပ္ႏိုင္ေျခရွိလာသည့္ ပဲခူးငလ်င္ႀကီး

ပဲခူးငလ်င္ႀကီးသည္ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္အတြင္းလႈပ္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္လည္း အေဆာက္အဦအခ်ဳိ႕ ၿပိဳက် ပ်က္စီးကာ အေသအေပ်ာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါငလ်င္ႏွင့္ပတ္သက္၍ http://blog.mmweather.com/2010/09/09/1930-pegu-quake/ တြင္ ေရးသားေဖၚျပခဲ့ၿပီး ဦးတင့္လြင္ေဆြမွလည္း မွားယြင္းသည့္ သတင္းမ်ားကို ျပဳျပင္ေပးခဲ့ပါသည္။

စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ႀကီးတစ္ေလွ်ာက္တည္ရွိေနၾကသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အပါအဝင္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွာ ႀကီးမားသည့္ ငလ်င္ေဘးအႏၱရာယ္ကို ႀကံဳေတြ႕ရျခင္းမရွိခဲ့သည္မွာ ရာစုႏွစ္တစ္ႏွစ္နီးပါးရွိခဲ့ၿပီဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ငလ်င္အႏၱရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ငလ်င္ေကာ္မီတီကလည္း http://earthquakemyanmar.wordpress.com/ တြင္ တင္ျပထားပါသည္။

ဤအေျခအေနတြင္ ေဆာင္းပါးအတိုင္း အခ်ိန္မေရြး ရုတ္တရက္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ငလ်င္ေဘးအႏၱရာယ္၏ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ေျမငလ်င္ေကာ္မီတီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးတင့္လြင္ေဆြကလည္း Earthquakes of Myanmar and Risk Management-5 ျမန္မာျပည္ငလ်င္ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအစီအမံမ်ား ေဆာင္းပါး အမွတ္စဥ္-၅ တြင္ ေအာက္ပါအဓိက အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖၚျပခဲ့ပါသည္ –

ျပည္ျမိဳ႕ ငလ်င္ (၁၈၅၈)ႏွင့္ ေျမလတ္ေဒသငလ်င္မ်ား
ပုဂံငလ်င္ (၁၉၇၅)ႏွင့္ ေတာင္တြင္းၾကီးငလ်င္ (၂၀၀၃)
ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုင္းကငလ်င္မ်ား
ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသငလ်င္မ်ား စသည့္ အဓိက အခ်က္အလက္ မ်ားအျပင္ – ၁၉၃၀ ခုႏွစ္ ပဲခူးငလ်င္လႈပ္စဥ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေျခအေနႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေျခအေနတို႕ ကြာျခားမႈမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း မီးေမာင္းထိုးျပထားပါသည္ –

၁၉၃၀ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏ အရြယ္အစား ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္
၁၉၃၀ ပဲခူး ငလ်င္လႈပ္စဥ္က ရန္ကုန္၌ အေဆာက္အဦမ်ား ျပိဳသျဖင့္ လူ ၅၀ ခန္႕ ဆံုးရံႈးဖူးသည္။ ထိုစဥ္က လူဦးေရ ၁ သိန္းခန္႕ ေနသည္။ ယခု လူဦးေရ ၅သန္း၊ ျမိဳ႕ျပဧရိယာ အဆ ၂၀၊ ခံႏိုင္ရည္ က်ဆင္း ေနေသာ အေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ဆိုလွ်င္ အထိအခိုက္ risk သည္ မ်ားႏိုင္ဖြယ္ရာရွိသည္။ ထို႕အျပင္ ျမိဳ႕ဧရိယာကို အေရွ႕ဖက္ရွိ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ဖက္သို႕ ခ်ဲ႕ေနသည္။ အင္အားျပင္းေသာ ငလ်င္စက္ကြင္းသို႕ တိုးဝင္ ေနသကဲ့သို႕ ျဖစ္သည္။ အျခားျမိဳ႕မ်ားလည္း ထိုနည္းတူစြာပင္ ျဖစ္သည္။ ျမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ စီမံခန္႕ခြဲေရး သမားမ်ားအား ဤအခ်က္ကို အေရးတၾကီး စဥ္းစားၾကေစလိုေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

အထိအခိုက္နည္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ကၽြမ္းက်င္သူ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ကာ အေဆာတလ်င္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အထူး တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္

ေအာက္ပါေဆာင္းပါးကို က်ေနာ္ EMail မွ တစ္ဆင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္တြင္ ရရွိ ဖတ္ရႈရပါသည္။

TUESDAY, MARCH 15, 2011
“လာမဲ့ Supermoon ေၾကာင့္ပဲခူးႏွင့္ ခရမ္းသံုးခြတြင္ အခ်ိန္မေရြး ငလ်င္ႀကီး လႈပ္ခတ္ႏိုင္ေျခရွိ၊ ထုိငလ်င္ဂယက္ ရန္ကုန္အထိ သက္ေရာက္ႏိုင္” ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ ေရးသားခဲ့သည့္ ေဆာင္းပါးကို ျပန္လည္ဖတ္ၾကည့္ရန္ http://arzarni.blogspot.com/2011/03/supermoon.html

အခ်ိန္မေရြး လႈပ္ႏိုင္ေျခ ရိွေသာ သံုးခြ ငလ်င္ (ဦးစိုးသူရထြန္း, ၿမန္မာႏုိင္ငံေျမငလ်င္ေကာ္မတီ အတြင္း ေရးမွဴး)

သံုးခြ- ဖေလးဘုရား ပဲခူးငလ်င္ျပတ္ေရြ႕သည္ အခ်ိန္မေရြး ၇ ဒႆမ ၂ ရစ္ခ်္စတာ စေကးအထိ ရွိေသာ ငလ်င္ႀကီး လႈပ္ခတ္ႏိုင္ေျခ ရွိေနသည္ဟု ငလ်င္ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုးသူရထြန္းက ေျပာသည္။ အဆိုပါ ငလ်င္ေၾကာကို တစ္ေက်ာ့ျပန္ ငလ်င္လႈပ္ႏိုင္ေျခ ရွိ၊ မရွိ ေလ့လာခဲ့ရာ အၿပီးသတ္ မသံုးသပ္ရေသး ေသာ္လည္း ငလ်င္ႀကီး ျပန္လႈပ္ႏိုင္ေျခ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည့္ အတြက္ အေသးစိတ္ ဆက္လက္ ေလ့လာေနေၾကာင္း၊ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္ ပဲခူးငလ်င္ႀကီး၏ ဗဟုိခ်က္သည္ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရွိသည္ဟု အဂၤလိပ္ ပညာရွင္မ်ားက သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ အေသးစိတ္ ေလ့လာမႈကို ၂၀၀၂ – ၂၀၀၃ ႏွင့္ ၂၀၀၈ – ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ တို႔တြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သံုးခြၿမိဳ႕နယ္မွ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စကားေျပာဆို သည့္အခါ ၎တုိ႔က သံုးခြၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ငလ်င္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ငလ်င္ခဲြေခ်ာင္းႏွင့္ ေရကန္မ်ားစြာ ရွိသည္ဟု ဆိုသျဖင့္ ဟုတ္မဟုတ္ ေလ့လာခဲ့ရာ ဟုတ္သည့္ရာခိုင္ႏႈန္း မ်ားသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“အခုခ်ိန္မွာ အႏၲရာယ္ ရွိေနၿပီလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ ပမာဏႀကီးတဲ့ ငလ်င္ႀကီး မလႈပ္ရင္ေတာင္ ပမာဏတစ္ခုခုနဲ႔ ငလ်င္လႈပ္ႏိုင္ေျခ ရွိတယ္။ အျမဲ သတိထားသင့္တယ္” ဟု ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။
ယင္းျပတ္ေရြ႕တြင္ ငလ်င္ႀကီး ျဖစ္ေပၚပါက ၎၏ ဂယက္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပါ ခံစားရႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိုးသူရထြန္းက ဆိုသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ငလ်င္သဘာဝမွာ စိတ္မခ်ရ၊ အသင့္အတင့္ သြက္သည့္ ငလ်င္ရပ္ဝန္း အတြင္းတြင္ တည္ရွိေနသျဖင့္ မၾကာခဏ ခံရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အင္အား မျပင္းထန္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ ဝန္းက်င္ကို ဗဟိုျပဳ၍ မၾကာခဏ လႈပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နံေဘး (ဝါ) ၿမိဳ႕ေအာက္တြင္ အားနည္းေသာ ေျမေၾကာတစ္ခု ရွိေနသည္ဟု ယူဆ ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ပဲခူးၿမိဳ႕မွာမူ အလြန္သြက္သည့္ ငလ်င္ရပ္ဝန္းအတြင္း တည္ရွိေနသည္ ျဖစ္၍ ခံရလွ်င္ ရန္ကုန္ ထက္ ပိုနာတတ္ေၾကာင္း ပဲခူးတြင္ ငလ်င္ ခပ္ျပင္းျပင္း ခံရသည္မွာ ၃၂ ႀကိမ္ ရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝေသာ ဦးမင္းေထြးေနာင္ (ပညာေရး) ေရးသည့္ ျမန္မာ့ငလ်င္ စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းျပတ္ေရြ႕သည္ စစ္ကုိင္းျပတ္ေရြ႕၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု ျဖစ္သည္။
စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕၏ သေဘာမွာ အၾကမ္းဖ်င္း ႏွစ္ ၁၆၀ အတြင္း တစ္ေက်ာ့ျပန္ ငလ်င္ ျပန္လႈပ္တက္သည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း မ်ားသည္ဟု ဆိုသည္။
သံုးခြၿမိဳ႕ ၉ ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ငယ္စဥ္မွစ၍ ယခု ၃၅ ႏွစ္အထိ သံုးခြတြင္ ငလ်င္ျပတ္ေရြ႕ ရွိသည္ကို လူႀကီးသူမမ်ား ေျပာသည္ကိုလည္း မၾကားမိေၾကာင္း လြန္ခဲ့ေသာ ၁၅ ႏွစ္ခန္႔က ငလ်င္အနည္းငယ္ လႈပ္ေသာေၾကာင့္ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္ ဘုရားႀကီးေက်းရြာမွ ဘုရားႀကီး ဘုရားထီးေတာ္ ေဆာင္းသြားသည္ကိုသာ သိရွိေၾကာင္း သံုးခြ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတို႔၏ စကားထဲတြင္ ငလ်င္ဆိုသည့္ ေဝါဟာရကို ေျပာေလ့ေျပာထ မရွိသည္မွာ ေသခ်ာေၾကာင္း ေျပာသည္။ သံုးခြၿမိဳ႕ေပၚမွ အသက္ ၆၁ ႏွစ္အရြယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက လြန္ခဲ့ေသာ ၃၅ ႏွစ္ခန္႔က အတန္အသင့္ျပင္းေသာ ငလ်င္တစ္ခု လႈပ္ခတ္ခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ပ်က္စီးေသဆံုးမႈ မရွိဟု ဆိုသည္။

“မႏွစ္က ရန္ကုန္နဲ႔ ပဲခူးမွာ ငလ်င္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေဟာေျပာပြဲေတြ၊ ဝပ္ေရွာ့ေတြ လုပ္ခဲ့တယ္။ သံုးခြတို႔လို ၿမိဳ႕ေတြအထိေတာ့ မလုပ္ႏိုင္ေသးဘူး။ အႏၲရာယ္ဇုန္ အတြင္းက ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ အသိပညာေပးဖို႔ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ပါတယ္။
ငလ်င္ေကာ္မတီ အေနနဲ႔ အကုန္လံုး လိုက္မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ ၿမိဳ႕နယ္ေတြက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ေတြကို လူမႈဝန္ထမ္းနဲ႔ေပါင္းၿပီး သင္တန္းေပးတာမ်ိဳး ရွိေပမယ့္ သူတို႔ကေန လူထုဆီ အဆင့္ဆင့္ ပညာေပးတာမ်ိဳး မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ငလ်င္ေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ခရမ္းသံုးခြၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ယခင္က သစ္သားအိမ္မ်ားသာ အဓိက ေဆာက္လုပ္ၾကေသာ္လည္း ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ေက်ာ္ ကာလမွ စတင္ကာ တိုက္အိမ္ေဆာက္လုပ္မႈ မ်ားလာသည္ဟု သိရသည္။ သံုးခြၿမိဳ႕ေပၚမွ အိမ္ေဆာက္ေပးရသူ တစ္ဦးက “ခရမ္းသံုးခြက အိမ္ေတြကို အခုေနာက္ပိုင္း ရန္ကုန္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီေတြက လာေဆာက္တာ ရွိေပမယ့္ နည္းတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿမိဳ႕ေပၚကပဲ အဓိက ေဆာက္ေပးတာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အေတြ႕အၾကံဳအရ ကၽြမ္းက်င္လာတာဆိုေတာ့ ငလ်င္ဒဏ္ခံ အေဆာက္အအံုမ်ိဳး ဘယ္လိုေဆာက္ရမယ္ ဆိုတာေတာ့ မသိဘူး” ဟု ဆိုသည္။

သံုးခြၿမိဳ႕နယ္ စစ္ပင္ကန္ရြာႏွင့္ ဖ႐ုံရြာမွ ရြာသား ၅ ဦးအား ငလ်င္အႏၲရာယ္ ရွိသည္ကို သိ၊ မသိ ေမးျမန္းခဲ့ရာ မသိပါဟု တညီတၫြတ္တည္း ေျပာၾကားခဲ့သလို ခရမ္းၿမိဳ႕ေပၚမွ ကုန္သည္တစ္ဦးကလည္း မသိရွိပါဟု ေျပာသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ တည္ျမဲမိန္႔ကို ျပ႒ာန္းထားၿပီး ထိုအမိန္႔တြင္ ျပည္သူမ်ားအား သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ အသိပညာေပးမႈကို ဆင့္ကဲျပဳလုပ္ရန္ ၫႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း ေပၚလစီသေဘာသာ ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပင္းထန္အား အမ်ားဆံုးဟု သတ္မွတ္ထား ေသာ ငလ်င္ဇုန္မ်ားမွာ ပဲခူး၊ ျဖဴး၊ မႏၲေလး – စစ္ကိုင္း၊ တေကာင္း၊ ပူတာအို တႏိုင္းႏွင့္ ကေလးၿမိဳ႕ – ဟုမၼလင္း ေဒသတို႔ ျဖစ္သည္။
မွ/ရတနာပံု

ပညာရွင္မ်ားက တစ္ဘက္မွာ အေသးစိတ္ ဆက္လက္ ေလ့လာေနၾကသလို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနလူထုႏွင့္ ခရမ္းသံုးခြ၊ ပဲခူးၿမိဳ႕မ်ားမွာေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္သူလူထုတို႕ အေနျဖင့္လည္း ငလ်င္ေဘးျဖစ္လာလွ်င္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ အေျခအေနအတြက္ ႀကိဳတင္ တြက္ဆ ျပင္ထားၾကရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤေဆာင္ပါးအား MMW တြင္ တင္ျပရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ငလ်င္ေဘးက်ေရာက္လာလွ်င္ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကရန္ မည္သို႕ ျပင္ဆင္ထားရမည္ကို သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး အစီအမံမ်ားေရးဆြဲသူ ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မည္သို႕ ေဆာင္ရြက္ထားၾကသည္ကို အမ်ားသိရွိနားလည္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ငလ်င္ေဘးဒဏ္က်ေရာက္ႏိုင္ေသာ ေဒသတြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ ျပည္သူလူထုမွ သိရွိနားလည္ျခင္းျဖင့္ အနၱရာယ္ႀကံဳေတြ႕လာရသည့္အခါ မည္ကဲ့သို႕ ေနထိုင္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ကို ဗဟုသုတ အျဖစ္သိရွိၾကေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

သတိျပဳရမည့္ အခ်က္မွာ ငလ်င္ကို မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္မွ်ျပင္းျပင္းလႈပ္မည္ဟု မည္သည့္ သိပၸံပညာရွင္ကမွ အတိအက် ခန္႕မွန္း တြက္ခ်က္ အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္းကိုသာ ေျပာႏိုင္ေသးသည့္ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္ဝင္စားစြာ ေလ့လာေနၾကသည့္ သိပၸံပညာရွင္ဟုတ္သူ/မဟုတ္သူ အားလံုးသည္ ငလ်င္လႈပ္မည့္ အေျခအေနအား ႀကိဳတင္ ခန္႕မွန္းႏိုင္ရန္ အၿမဲတေစ ရွာေဖြေလ့လာေနၾကဆဲ၊ သီအိုရီမ်ားစြာျဖင့္ ေလ့လာေနၾကဆဲ၊ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ ျငင္းခုန္ၾကဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမငလ်င္ေကာ္မီတီမွ တင္ထားသည့္ ငလ်င္မ်ားႏွင့္ေနထိုင္ျခင္း ပညာေပးစာမ်က္ႏွာမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုလက္ဝယ္တြင္ ရွိေနရမည့္ စာေစာင္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ပါလင့္တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္ –
http://tinyurl.com/7eh3ole
မသိေသးသူမ်ားအတြက္ MMW မွ တစ္ဆင့္ အလြယ္တကူရယူႏိုင္ရန္ ဤေနရာတြင္ တင္ေပးထားမည္ျဖစ္ပါသည္။

You must be logged in to post a comment.