မုန္တိုုင္း WASHI(27W) – ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ျဖစ္သြားၿပီ

ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း WASHI သည္ မူလခန္႕မွန္းသည့္ အတိုင္း ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိသြားကာ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီးလာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း ေျခာက္ေသြ႕ေအးျမသည့္ အေရွ႕ ေျမာက္ ေလစီးေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ လံုးဝ အားေပ်ာ့ပ်က္ျပယ္သြားေတာ့မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

မုန္တိုင္းသည္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္မေရာက္မီ ေျမာက္ဘက္သို႕ အနည္းငယ္ ေကြ႕ၿပီး လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းသြားခဲ့ပါသည္။

27W WASHI – 19 Dec 2011 0600Z
Location: 9.7 111.9
Winds: 30 knots
Central Pressure: 1000 hPa

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္သို႕ေရာက္ရွိသြားသည့္ WASHI ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂၃၀ နာရီ ရရွိသည့္ data မ်ားအရ ေျမာက္ဘက္သို႕ အနည္းငယ္ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းသြားပံု(အေပၚ)

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္သို႕ေရာက္ရွိသြားၿပီျဖစ္သည့္ မုန္တိုင္း WASHI ၏ အရွိန္ေၾကာင့္ ဗီယက္နန္ကမ္းေျခ၊ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕ႏွင့္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္တို႕တြင္ အေရွ႕ဘက္မွ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ႏိုင္မႈ အေျခအေနျပပံု(ေအာက္ပံု)

မုန္တိုင္း WASHI ၏ အရွိန္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ ေဒသတြင္း ေရႀကီးမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျချပပံု ျဖစ္ပါသည္။(ေအာက္ပံု) ပံုတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဘရူႏိုင္းႏိုင္ငံ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ေရႀကီးမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အဝါေရာင္(LOW) မွ အနီေရာင္(HIGH) အထိ ရွိေနၿပီး ….

ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ မိုးရြာသြန္းမႈ မ်ားၿပီး ေရႀကီးႏိုင္မည့္ အႏၱရာယ္မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

MMW Blog Mobile Link http://tinyurl.com/6h4nyso

You must be logged in to post a comment.