ျမစ္ေရႀကီးမႈကိုေလ့လာျခင္း

GDACS -Global Flood Detection System – Version 2 ဆိုတာကေတာ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား အာကာသ ေအဂ်င္စီ(NSDA) ရဲ႕ AQUA mission က EOD Aqua ၿဂိဳလ္တုမွတစ္ဆင့္ အဆင့္ျမင့္ မိုက္ခရိုေဝ့ ေရဒီယိုမီတာ နည္းပညာ Advanced Microwave Scanning Radiometer for the Earth Observing System (AMSR-E) အသံုးျပဳၿပီး ရရွိတဲ့ အခ်က္လက္ေတြကို ေရနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ – Water-related Geophysical ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို ျဖစ္ေစတဲ့ အခ်က္ေတြ ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ တင္ေပးထားတဲ့ application တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ mission ရဲ႕ အျခားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြထဲက တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ အပူခ်ိန္ေလ့လာတိုင္းတာျခင္း၊ ေျမဆီလႊာရွိ ေရထုစိုထိုင္းဆ ပါဝင္မႈကို ေလ့လာတိုင္းတာျခင္း စတဲ့ အလုပ္ေတြကို ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္က လႊတ္တင္ထားတဲ့ Advanced Earth Observing Satellite-II (ADEOS-II) ၿဂိဳလ္တုမွ တိုင္းတာရယူေပးတာျဖစ္ပါတယ္။

The Advanced Microwave Scanning Radiometer for the Earth Observing System (AMSR-E) was developed and provided to the National Aeronautics and Space Administration’s EOS Aqua satellite by the National Space Development Agency of Japan, as one of the indispensable instruments for Aqua’s mission. AMSR-E is a modified version of AMSR that was launched December 2002 aboard the Advanced Earth Observing Satellite-II (ADEOS-II). It is a six-frequency dual-polarized total-power passive microwave radiometer that observes water-related geophysical parameters supporting global change science and monitoring efforts. The hardware improvements over existing spaceborne microwave radiometers for Earth imaging include the largest main reflector of its kind and addition of 6.925-GHz channels. These improvements provide finer spatial resolution and the capability to retrieve sea surface temperature and soil moisture information on a global basis.

ဒီ AMSR-E application က ရတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ေလ့လာတဲ့ အခါမွာ က်ေနာ္တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမစ္ႀကီးေတြနဲ႕ အခ်ိဳ႕ေသာ ျမစ္ငယ္မ်ား (ဥပမာ ငဝန္ျမစ္) ရဲ႕ ေရမ်က္ႏွာျပင္ျမင့္တက္မႈေတြကို ေန႕စဥ္ ေလ့လာၿပီး – ၿပီးခဲ့တဲ့ ၄ ႏွစ္ရဲ႕ အေျခအေနေတြနဲ႕ ႏွဳိင္းယွဥ္ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ database မွ ရွာေဖြ အသံုးခ်ႏိုင္တာေတြ႕ရပါတယ္။အခု ညာဘက္က ပံုမွာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ျမစ္ႀကီးမ်ား မွ ေရမ်က္ႏွာျပင္ အေျခအေနေတြကို အေရာင္ ၃ မ်ဳိးနဲ႕ ခြဲျခားတိုင္းတာ ေဖၚျပေပးထားတာေတြ႕ရပါတယ္၊ အစိမ္းေရာင္ – ပံုမွန္ ျမစ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ အေျခအေန ၊ လိေမၼာ္ေရာင္ – သတိထားရမဲ့ ျမစ္ ေရမ်က္ႏွာျပင္ အေျခအေနနဲ႕ အနီေရာင္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္တဲ့ ျမစ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ အေျခအေနဆိုၿပီး ေတြ႕ရပါတယ္။

Site 39 – စစ္ေတာင္းျမစ္ရဲ႕ ၿမိဳ႕လွနဲ႕ သာဂရ အၾကားက သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ၃ ႏွစ္က အေျခအေနနဲ႕ ႏွဳိင္းယွဥ္ေလ့လာႏိုင္မဲ့ ဂရပ္ေတြနဲ႕ ျပထားပါတယ္။ (ေအာက္ပံု)

ဒီ application မွာ database ကို တိုက္ရိုက္ လင့္ေတြ ခ်ိတ္ေပးထားတဲ့ အတြက္ ကိုယ္ ၾကည့္လိုတဲ့ ေနရာကို ကလစ္လုပ္ၿပီးၾကည့္ရင္ အဲဒီေနရာရဲ႕ ပဏာမ အခ်က္အလက္ကို စတင္ ေတြ႕ရပါမယ္၊ view က ေနတစ္ဆင့္ ဆက္သြားၾကည့္ရင္ေတာ့ အဲဒီေနရာရဲ႕ ေျမပံု (Google Map) ကို ရရွိမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ အဲဒီ ေျမပံုကို ေအာက္ပံုကအတိုင္း ကိုယ္လိုသလို ျပင္ဆင္ အသံုးခ်ႏိုင္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႕ MMW က လဲ ဒီ application ကို ဆက္ၿပီး ေလ့လာေနဆဲပါဘဲ ၊ မိုးေလဝသနဲ႕ ဇလေဗဒ ပညာရပ္မွာ စိတ္ပါဝင္စားသူေတြ ကိုယ္တိုင္ေလ့လာဆည္းပူးႏိုင္ေအာင္ တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ –

မိမိေလ့လာလိုသည့္ ႏိုင္ငံ၏ အမည္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ – ၿပီးလွ်င္ “Find Areas” Button ကို ႏွိပ္ပါ၊ Loading အတြက္ ေခတၱေစာင့္ေပးပါ

You must be logged in to post a comment.