မိုးေရခ်ိန္ႏွင့္ ေရႀကီးမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ

ေအာက္ေဖၚျပပါပံုမ်ားသည္ နာဆာ၏ TRMM(Tropical Rainfall Measuring Mission) မွ ရယူေဖၚျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဤစာမ်က္ႏွာမွ ပံုမ်ားသည္ အလိုအေလ်ာက္ update ျဖစ္ပါသည္။

GEOS-5 Forecast valid at: latest dtgလာမည့္ ၇၂ နာရီ အတြက္ မိုးေရခ်ိန္ခန္႕မွန္းခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။Auto Updated ျဖစ္ပါသည္၊ စာမ်က္ႏွာအား Refresh လုပ္၍ ၾကည့္ေပးပါရန္ ….
လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း ေရႀကီးမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ခန္႕မွန္းခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။Auto Updated ျဖစ္ပါသည္၊ စာမ်က္ႏွာအား Refresh လုပ္၍ ၾကည့္ေပးပါရန္ ….

Hydro Model2

 

 

လြန္ခဲ့ေသာ ၇ ရက္ အတြင္းရရွိသည့္ မိုးေရခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။Auto Updated ျဖစ္ပါသည္၊ စာမ်က္ႏွာအား Refresh လုပ္၍ ၾကည့္ေပးပါရန္ ….

2 comments to မိုးေရခ်ိန္ႏွင့္ ေရႀကီးမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ

You must be logged in to post a comment.