ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တို႕၏ အေျခအေန

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္၊ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တို႕၏ ထူးျခားသည့္ ရာသီဥတုအေျခအေနကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရပါသည္ –

  • ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ထိုင္း မိုးေလဝ chart အရ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္တစ္ခု ၾသရိသျပည္နယ္(ကုန္းတြင္း)၌ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ ၄င္းေလဖိအားနည္းဆဲလ္သည္ အားေကာင္းလာမည့္အေျခအေနမရွိပါ။
  • ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေလဖိအားနည္း ဆဲလ္ (၃)ခု 94W, 95W ႏွင့္ 97W တို႕ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္းတို႕ အနက္ 94W Invest သည္ မနီလာၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၉ဝဝ ေက်ာ္ခန္႕ ေဝးသည့္ ပစိဖိတ္အေနာက္သမုဒၵရာတြင္ ၄င္း၊ 95W Invest သည္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္း၊ မနီလာၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၄၆ဝ ခန္႕တြင္၄င္း၊ 97W Invest သည္ မနီလာၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၃၇ဝ ခန္႕အကြာ ဖိလစ္ပိုင္ ပင္လယ္တြင္၄င္း အသီးသီး တည္ရွိေနပါသည္။
  • ၄င္းတို႕အနက္မွ ေလဖိအားနည္း ဆဲလ္ 97W သည္ အင္အားပိုမိုေကာင္းလာကာ ဇလိုင္ ၆ ရက္ ျမန္မာစံဗတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၆နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္ၿပီး၊ ေနာက္ ၄၈ နာရီအတြင္း(ဇူလိုင္ ၈ ရက္ နံနက္ ၆နာရီခြဲမွ ဇူလိုင္ ၉ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲ (ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္)အတြင္း မုန္တိုင္းငယ္အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္ပါသည္။ မုန္တိုင္းငယ္ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းဆီသို႕ ဦးတည္ ေရြ႕လ်ားႏိုင္ဘြယ္ရွိေၾကာင္း ေအာက္ပါ Mean Sea Level Pressure ခန္႕မွန္းခ်က္ ပံုမ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

[nggallery id=8]

You must be logged in to post a comment.